Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

UWAGA!!! Obowiązek informacyjny na podstawie art.13 RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 DziennikUrzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa (słuchaczy, uczniów, rodziców uczniów/słuchaczy niepełnoletnich/ opiekunów prawnych) danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie z siedzibą w ul. Mrongowiusza 65, tel: 89 741 31 95, e-mail: dyrektor@ckziu.mragowo.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie możliwy jest pod numerem tel. 89 741 0151 lub adresem email: iod@powiat.mragowo.pl
  3. Dane osobowe Państwa (słuchaczy, uczniów, rodziców uczniów/słuchaczy niepełnoletnich/opiekunów prawnych)będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez właściwe miejscowo archiwum w Olsztynie.
  5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Słuchaczom, uczniom, rodzicom uczniów/słuchaczy niepełnoletnich/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Dyrekcja szkoły

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły