Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na naszej stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Aktualnie trwają prace nad konwersją treści na stronie internetowej, aby były dostępne cyfrowo i spełniały wymagania WCAG na poziomie AA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Moczydłowski, adres poczty elektronicznej: dostepnosc@ckziumragowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 741-31-95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynków szkoły:
  • głównego, są dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno (główne) znajduje się od ulicy Mrongowiusza, drugie od strony północnej. Do obu wejść prowadzą schody. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi,
  • warsztatu mechanicznego, prowadzi wejście od strony południowej. Wejście jest na poziomie parteru, nie ma schodów,
  • gastronomicznego, prowadzi wejście od strony północnej. Wejście zaopatrzone jest w podjazd dla niepełnosprawnych.
 2. W budynkach:
  • głównym — na każdym poziomie (dolny parter, parter, I piętro, II piętro) znajduje się korytarz. Na końcach korytarzy znajduje się klatka schodowa.
  • gastronomicznym — na każdym poziomie (dolny parter, parter, półpiętro, I piętro, II półpiętro) znajduje się korytarz. Na końcach korytarzy znajduje się klatka schodowa.
  • warsztatu mechanicznego — na każdym poziomie (parter, I piętro) znajduje się korytarz.
 3. Budynki nie posiadają wind.
 4. W budynkach:
  • głównym — nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki);
  • gastronomicznym – są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki);
  • warsztatu mechanicznego — nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły