Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Szkoły dla dorosłych - rekrutacja 2018/2019

OFERTA DLA DOROSŁYCH. Masz plany i marzenia – zrealizuj je u nas.

NAUKA W NASZYCH SZKOŁACH JEST BEZPŁATNA!

Szkoła Policealna dla Dorosłych /system zaoczny/:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych /system zaoczny/:

na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej (okres nauki trwa 3 lata); na podbudowie szkoły zawodowej (okres nauki trwa 3 lata);

Słuchacz, który podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych może:

Słuchacz, który ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych może:

Słuchacz który ukończył szkołę i zdał maturę może:

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - klasa VII i VIII /system stacjonarny/

Słuchacz, który ukończył Szkołę Podstawową dla Dorosłych może:

Zgłoś się do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w godzinach od 8:00 do 14:00 (poniedziałek – piątek) i złóż dokumenty.

Technik informatyk

Zajmuje się: administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dbaniem o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Praca: Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: -banki, -urzędy, -media, -telekomunikacja, -nauka, -firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Technik rachunkowości

Zajmuje się: prowadzeniem rachunkowości, dokonywaniem rozliczeń finansowych, kontrolą dokumentów księgowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz przygotowywaniem ich do weryfikacji, przechowywaniem dokumentacji księgowej, nadzorowaniem terminowej spłaty zobowiązań i ściąganiem należności i roszczeń, wykonywaniem typowych czynności planistycznych i analitycznych, obsługą komputera i wykonywaniem podstawowych czynności biurowych.

Praca: Absolwent może pracować: -w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, -jednostkach i zakładach budżetowych, -bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także -urzędach skarbowych i -urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Technik bhp

Przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług -specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Technik administracji

Zajmuje się: redagowaniem pism, prowadzeniem korespondencji, opracowaniem sprawozdań, protokołów, notatek służbowych, przygotowaniem projektów umów, decyzji, porozumień, instrukcji, regulaminów i innych dokumentów oraz aktów, odpowiada za obieg informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, posługuje się wskaźnikami i metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej, prowadzi ewidencję finansowo-księgową różnego typu instytucji.

Praca: Absolwent może pracować: -w komórkach administracyjnych we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych.

Technik turystyki wiejskiej

Zajmuje się: organizacją turystyki i ekologii, technologią informacyjną, agrobiznesem, ekonomiką i przedsiębiorczością.

Praca: Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego, a także działalności gospodarczej (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych), może podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą, w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej.

Sprawdź aktualną ofertę edukacyjną dla młodzieży Technikum Branżowa Szkoła

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna