Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Szkoły dla dorosłych - rekrutacja 2021/2022

OFERTA DLA DOROSŁYCH. Masz plany i marzenia – zrealizuj je u nas.

NAUKA W NASZYCH SZKOŁACH JEST BEZPŁATNA!

Szkoła Policealna /system zaoczny/:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów
na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Policealnej

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych /system zaoczny/:

na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej (okres nauki trwa 4 lata); na podbudowie branżowej szkoły (okres nauki trwa 3 lata);

Słuchacz, który podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych może:

Słuchacz, który ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych może:

Słuchacz który ukończył szkołę i zdał maturę może:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów
na rok szkolny 2021/2022 do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - klasa VII i VIII /system stacjonarny/

Słuchacz, który ukończył Szkołę Podstawową dla Dorosłych może:

Zgłoś się do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie w godzinach od 8:00 do 14:00 (poniedziałek – piątek) i złóż dokumenty.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów
na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

Technik bhp

Przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług -specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Technik administracji

Zajmuje się: redagowaniem pism, prowadzeniem korespondencji, opracowaniem sprawozdań, protokołów, notatek służbowych, przygotowaniem projektów umów, decyzji, porozumień, instrukcji, regulaminów i innych dokumentów oraz aktów, odpowiada za obieg informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, posługuje się wskaźnikami i metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej, prowadzi ewidencję finansowo-księgową różnego typu instytucji.

Praca: Absolwent może pracować: -w komórkach administracyjnych we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych.

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły