Rekrutacja 2019

Podstawa prawna

Informacje

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe( Dz. U. z 2017r. poz. 59).

2) § 9.3 Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

3) ZARZĄDZENIE NR 4 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.

INFORMACJA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Informacje

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające na rok 2018/2019 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

W związku z pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Olsztynie dotyczącymi przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych - branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, informuję, że regulacje dotyczące ww. postępowań zawarte są w:

  1. rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  2. rozdziale 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
  3. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586),
  4. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610),
  5. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkól, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144 ze zm.).

Ponadto informuję, że z zgodnie art 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 oraz art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym obligatoryjnie stosuje się przepisy art. 20t ust. 7 oraz art. 20zc ust. 6-9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. W przepisach tych określono terminy dla:

  1. wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach załączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły (14 dni),
  2. rodziców, lub pełnoletnich kandydatów na wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata (7 dni od dnia opublikowania listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów),
  3. komisji rekrutacyjnej na sporządzenie uzasadnienia (5 dni od dnia wystąpienia rodziców lub pełnoletniego kandydata o sporządzenie takiego uzasadnienia),
  4. rodziców, lub pełnoletnich kandydatów na odwołanie się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia sporządzonego przez komisję rekrutacyjną),
  5. dyrektora szkoły na rozpatrzenie odwołania (7 dni od dnia otrzymania odwołania).

Ustalenie okoliczności zawartych w oświadczeniach załączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły, może być rozstrzygające w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz przy uzasadnieniu odmowy przyjęcia do szkoły, tym samym nie może być pominięte lub rozpatrzone po zakończeniu postępowania.

Ustawodawca ustalając ww. regulacje działał w interesie kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, zapewniając im transparentne i weryfikowalne warunki konkurowania o przyjęcie do szkoły.

Analogiczne rozwiązania zawarte zostały w przepisach rozdziału 6 ustawy Prawo oświatowe, w których ww. terminy określono w art. 150 ust. 7 oraz w art. 158 ust. 6-9.

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu Klasa mundurowa

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
pedagog szkolny - mgr Teresa Bałdyga

Dodatkowe informacje