Rekrutacja 2019

Kryteria przyjęć

Informacje

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica niepełnoletniego kandydata
 2. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
  • posiadają świadectwo ukończenia szkoły
  • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech innych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej. Za oceny wrażone w stopniu:
   • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
   • bardzo dobrym – przyznaje się po 1 punktów;
   • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
   • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
   • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
  • Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej. Wynik przedstawiony w procentach z:
   • języka polskiego;
   • historii i wiedzy i społeczeństwie;
   • matematyki;
   • przedmiotów przyrodniczych;
   • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;
  • mnoży się przez 0,2
 5. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  • uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem –  punktów
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  punktów
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzanymi zgodnie z odpowiednimi przepisami
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – przyznaje się 10 punktów; 
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty;
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  7 punktów
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się  punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim  lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie odpowiednimi z przepisami:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych                  nieobjętych  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych                  nieobjętych  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem    nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
   • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2–5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 3, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego stosuje się zasady określone w § 8.1 Rozporządzenia MEN z dn. 14 marca 2017.
 8. Aktywność na rzecz innych lub środowiska, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty
 9. Dla ustalenia kandydatom liczby punktów za oceny ze świadectwa gimnazjalnego bierze się pod uwagę oceny z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, język obcy, matematyka, zajęcia techniczne
 10. Absolwenci gimnazjum, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 11. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
  • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
  • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  • kandydaci z wyższą ocena zachowania
 12. Rekrutacji uczniów dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.
 13. Kandydaci składają następujące dokumenty:
  • podania wygenerowane przez system elektroniczny o przyjęcie do wybranej szkoły, podpisane przez kandydata i opiekuna prawnego,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • dwie fotografie,
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
  • Promesę z zakładu pracy o zatrudnieniu w ramach praktycznej nauki zawodu. Po przyjęciu do szkoły należy dostarczyć umowę z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu.
  • Kartę zdrowia ucznia.
 14. Kandydat do klasy pierwszej, w trakcie rekrutacji, może równocześnie składać dokumenty do maksymalnie trzech szkół ponadgimnazjalnych, zakładając JEDNO konto w elektronicznym systemie rekrutacji ze wskazaniem kolejności wybranych oddziałów w szkołach. Kandydat składa dokumenty w szkole pierwszego wyboru.

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu Klasa mundurowa

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
pedagog szkolny - mgr Teresa Bałdyga

Dodatkowe informacje