Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

piątek,

Historia szkolnictwa zawodowego w Mrągowie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie rozpoczęło działalność 1 września 2018 roku, jednak nasza tradycja jest sporo dłuższa.

Historia szkolnictwa zawodowego w Mrągowie sięga pierwszych lat po II wojnie światowej. W ramach akcji przesiedleńczych do Mrągowa przybywało coraz więcej osadników zza wschodniej granicy oraz częściowo ze Śląska i Pomorza Wschodniego. Zaczęły powstawać pierwsze zakłady przemysłowe, dla których należało stworzyć zaplecze wykwalifikowanych pracowników technicznych i fizycznych. Staraniem m. in. pracowników ówczesnej Powiatowej Rady Narodowej w Mrągowie oraz z polecenia Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Olsztynie przy dużym wkładzie pana Damazego Motylewskiego zostały zorganizowane w Mrągowie podstawy szkolnictwa zawodowego.Miały one na początku charakter klas przysposobienia zawodowego i zarazem klas wyrównawczych dla osób (­szczególnie dla młodzieży) - podejmujących jednocześnie pracę i naukę. Klasy te powstały w kwietniu 1947 roku. Pół roku później, już 8 września 1947 roku dr S. Kotarski reprezentujący Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie otworzył w Mrągowie średnią szkołę zawodową o charakterze publicznym. Pomieszczenia dydaktyczne tej pierwszej placówki kształcącej zawodowo mieściły się przy ulicy Bohaterów Warszawy. W niedługim czasie na jej cele została zaadaptowana była Szkoła Gospodarstwa Domowego przy ulicy Królewieckiej 38 (wówczas Armii Czerwonej). W szkole utworzono klasy wielozawodowe. Uczniowie kształcili się przede wszystkim w poszukiwanych wówczas zawodach: krawiectwo lekkie oraz obróbka metalowa. Takich pracowników poszukiwały ówczesne mrągowskie zakłady pracy.

Skład kadry pedagogicznej pierwszej szkoły był nader skromny ale na ówczesne czasy wystarczający. Dyrektor Damazy Motylewski był nauczycielem matematyki, Henryk Gudelis uczył języka polskiego, Maria Cywińska uczyła krawieckich przedmiotów zawodowych, Zygmunt Wieliczko prowadził przedmioty zawodowe z grupy „metalowej”, natomiast Michał Gałatelis kierował zajęciami świetlicowymi i uczył języka rosyjskiego.

Baza lokalowa przez pierwsze cztery lata funkcjonowania szkoły była nader skromna i nie wystarczała dla stale rosnących potrzeb dydaktycznych i powstających nowych klas. Bardzo trudne warunki istniały wówczas również na warsztatach szkolnych, gdzie odbywały się zajęcia praktycznej nauki zawodu w zawodach mechanicznych. Dopiero od roku szkolnego 1950/1951 nastąpiła znaczna poprawa sytuacji lokalowej, gdyż szkoła wzbogaciła się o nowe pomieszczenia warsztatów szkolnych przy ulicy Warszawskiej. Pomieszczenia te szkoła uzyskała od dyrekcji Technicznej Obsługi Rolnictwa. Nie były one wielkie, ale w znaczny sposób poprawiły ówczesną bazę lokalową szkoły. Z chwilą likwidacji wspomnianego zakładu obiekt został w całości przekazany na potrzeby szkolnych warsztatów. Wraz z rozwojem placówki zmieniał się też jej profil nauczania. Poważną zmianą było ukierunkowanie się na kształcenie techniczne – metalowe - na potrzeby rozwijającego się sektora rolniczego w powiecie mrągowskim. Szkolono wówczas przede wszystkim ślusarzy o profilu - maszyny rolnicze. Cały dział odzieżowy, który od powstania szkoły stanowił jej integralną część został przeniesiony do Bartoszyc. W roku szkolnym 1952/53 poszerzono jeszcze bardziej zakres kształcenia techniczno -mechanicznego, rozpoczęto wówczas kształcenie w klasach zawodowych o profilu samochodowym, co było istotnym uzupełnieniem istniejącego już kierunku rolniczego. W 1952 roku funkcję dyrektora zaczął pełnić Stefan Sroczyński. Rok później funkcję kierownika warsztatów szkolnych objął Henryk Falkiewicz, zastępując na tym stanowisku Teofila Górskiego. Jednocześnie szkoła zmieniła nazwę z Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej na Zasadniczą Szkołę Metalową. W 1957 roku nowym dyrektorem został Jerzy Żukowski. Do roku szkolnego 1960/61 szkoła jeszcze kilka razy rozszerzała swój profil kształcenia, przystosowując się do lokalnych możliwości i potrzeb kształcenia zawodowego. W roku szkolnym 1961/62 funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mrągowie zaczął pełnić Tadeusz Balicki.

W latach pięćdziesiątych placówka wzbogaciła się o internat szkolny na około 100 osób. Było to potrzebne, gdyż uczniowie szkoły pochodzili nieraz z odległych miejscowości; ułatwiło to w znacznym stopniu samą organizację placówki pod względem procesu dydaktycznego i planu zajęć.

Od wczesnych lat pięćdziesiątych szkoła rozpoczęła kształcenie młodzieży uczącej się zawodu w miejscowych zakładach przemysłowych oraz u rzemieślników. Wówczas to placówka zaczęła bardzo szybko rozwijać się pod względem oddziałów kształcących młodzież. Wraz z rozwojem „ilościowym” klas szkolnych nie następował jednak rozwój zaplecza socjalnego w postaci nowych miejsc w internacie czy budowy nowego obiektu. Warunki nauki stawały się trudne - szkoła rozpoczęła naukę na dwie zmiany; do południa i po południu. Stały przyrost uczniów (w latach 1956-1966 liczba uczniów zwiększyła się ponad czterokrotnie, w sumie w roku szkolnym 1965/66 uczyło się ponad 600 osób we wszystkich klasach) stał się impulsem dla wybudowania nowej szkoły i obiektów towarzyszących.

Począwszy od roku 1953 warsztaty szkolne pracowały już również jako placówka produkcyjno-usługowa dla ludności i kooperantów z branży przemysłowej. Wówczas też rozwinęła się koncepcja opracowywania własnych wzorów wyrobów przemysłowych, w czym niewątpliwie pomagała własna kadra techniczna. Drugim kierunkiem działalności ówczesnych warsztatów mechanicznych stały się drobne remonty i przeglądy techniczne maszyn rolniczych dokonywanej w kooperacji z istniejącymi wówczas POM-ami. Wśród remontowanych maszyn znajdowały się urządzenia typu: snopowiązałki, brony, silniki do młockarni.

Rozwój działalności warsztatów oraz ciągle pogłębiająca się potrzeba nowych sal lekcyjnych oraz zaplecza mieszkalnego dla uczniów w postaci internatu, a także usilne starania Rady Pedagogicznej przyniosły rezultaty w postaci rozpoczęcia budowy nowego obiektu szkolnego w 1966 roku. W tym samym roku jeszcze nie oddana do użytku szkoła otrzymała imię gen. Karola Świerczewskiego (który przestał być patronem szkoły w wyniku decyzji Rady Pedagogicznej na początku 1990 roku).

5 czerwca 1968 roku szkoła została przeniesiona do nowych budynków przy ówczesnej ulicy Lenina, obecnie Mrongowiusza 65. W kompleksie nowego obiektu znalazły się budynek główny szkoły (w którym do dzisiaj mieszczą się pracownie przedmiotów teoretycznych ogólnokształcących i zawodowych), warsztaty szkoleniowo-produkcyjne kierunku mechanicznego oraz internat szkolny. W związku z tym powiększyły się możliwości działalności dydaktycznej i produkcyjnej szkoły. Mogła ona teraz kształcić uczniów w lepszych warunkach. Wraz z oddaniem do użytku nowego internatu szkoła mogła przyjąć o ponad 100 osób więcej z miejscowości poza Mrągowem, bowiem miejsc w nowym internacie było około 200. Został tym samym zwiększony również nabór kandydatów do szkoły. Pod koniec lat 60-tych w szkole uczyło się około 900 uczniów (w tym około 400 w systemie dla pracujących).

Od początku lat 70-tych, kiedy to funkcję dyrektora objął Henryk Januszewicz szkoła zaczęła się dynamicznie rozwijać w kierunku średniego kształcenia technicznego. W roku szkolnym 1971/72 rozpoczęło swoją działalność Technikum Mechaniczno-Drzewne na podbudowie zaszdniczej szkoły zawodowej. Pojawiły się zatem możliwości wykształcenia średniej kadry technicznej, która tym samym zdobywała dalsze możliwości kształcenia na wyższych uczelniach. Od roku 1974 zaczął działać w omawianej placówce oświatowej Zespół Szkół Zawodowych. W 1975 roku zostają utworzone klasy o kierunku odzieżowym, które 3 lata później stają się fundamentem tworzonego Technikum Odzieżowego dla Dorosłych - współdziałał wydział zaoczny dla absolwentek zasadniczej szkoły zawodowej kierunku krawieckiego. Natomiast od roku 1984 rozpoczyna dzialalność Technikum Odzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej. Na potrzeby kształcenia praktycznego zawodu szkoła została powiększona od marca 1985 roku o nowy budynek warsztatów odzieżowych, który wszedł w skład kompleksu wybudowanego w 1968 roku. W połowie lat 70-tych powstała koncepcja rozwoju kształcenia w innym niż dotychczas kierunku. Przyczyniło się to do utworzenia w 1976 roku Liceum Zawodowego o kierunku gastronomicznym, które przez wiele lat dostarczało wykwalifikowaną młodzież dla zaplecza turystyczno-gastronomicznego miasta i okolic. W 1977 roku dyrektorem szkoły został Włodzimierz Krajczyński, a po siedmiu, latach ,w 1984 roku, Henryk Falkiewicz.

Od połowy lat 80-tych w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie wchodziły następujące szkoły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dla młodzieży niepracującej
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dla młodocianych pracowników
 • Technikum Mechaniczno - Drzewne - na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
 • Technikum Mechaniczne - dla pracujących – wydział zaoczny
 • Technikum Odzieżowe dla pracujących – wydział zaoczny
 • Technikum Odzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej
 • Liceum Zawodowe o specjalności - gastronom - na podbudowie szkoły podstawowej
 • Technikum Mechaniczne (pięcioletnie) - na podbudowie szkoły podstawowej – rozpoczęło działalność od roku szkolnego 1991/92.

W ramach szkół średnich kształcone były od tego czasu następujące specjalności zawodowe:

 • budowa maszyn (w ramach Technikum Mechanicznego)
 • obróbka skrawaniem (w ramach Technikum Mechanicznego)
 • gastronom (w ramach Liceum Zawodowego)

W ramach nauki w szkołach średnich młodzież uczyła się przeciętnie:

 • 11 przedmiotów ogólnokształcących w blokach humanistycznym, matematycznym i języków obcych,
 • 12 przedmiotów z grupy zawodowej (do tego praktyczna nauka zawodu) w szkołach o kierunku mechanicznym; 5 w szkołach o kierunku odzieżowym (do tego również praktyczna nauka zawodu); 4 w liceum o kierunku gastronomicznym.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie w trakcie swojej nauki uczestniczyli w miesięcznych ciągłych praktykach zawodowych w ówczesnych wiodących zakładach przemysłowych regionu. Wśród nich były: Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Warmia" z siedzibą w Kętrzynie (zakład w Mrągowie), Philips Lighting Farel-Mazury w Kętrzynie, Zakłady Metalowe "Rema" w Reszlu, Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar" w Mrągowie. Natomiast dla uczniów o specjalności gastronomicznej bazę dla organizowania praktyk zawodowych stanowiły zakłady gastronomiczne: PP. Orbis S.A. Hotel "Mrongovia", Ośrodek Wypoczynkowy "Polonez", Wojskowy Ośrodek Kondycyjny i inne.

Praktycznych umiejętności i zastosowania zdobytej wiedzy uczniowie uczyli się na co dzień w mechanicznych i odzieżowych warsztatach szkolnych. Oprócz funkcji szkoleniowa-dydaktycznych warsztaty miały również za zadanie przygotować młodzież do warunków panujących w firmach przemysłowych danej branży. Stąd też do podstawowych celów tych placówek pomocniczych zaliczała się produkcja, która była oferowana jako usługi dla ludności z miasta i okolic, jak również dla licznych kontrahentów z terenu kraju i z zagranicy, w tym państw skandynawskich i Europy zachodniej.

W 1991 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie objął Henryk Jędrzejczyk. W 1992 roku Rada Pedagogiczna opracowała statut szkoły uwzględniający wymogi Ustawy o systemie oświaty z 1991 roku. Pozwalał on na lepsze dostosowanie procesu kształcenia i wychowania młodzieży do lokalnych potrzeb środowiska.

W 2000 roku dyrektorem szkoły został Paweł Długoborski i funkcję tę sprawował przez osiemnaście lat do końca istnienia placówki. W roku szkolnym 2009/2010 w szkole były 32 oddziały klasowe w tym: 10 klas zawodowych, 6 klas liceum profilowanego, 15 klas technikum, oraz 1 klasa technikum uzupełniającego.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych

W siedemdziesięcioletniej historii placówki oświatowej, kształcącej w różnych kierunkach zawodowych, można było odnotować wiele spektakularnych sukcesów uczniów tej szkoły. Wielokrotnie brali oni udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na wszystkich szczeblach w kraju, zajmując tam niekiedy czołowe miejsca. Dotyczy to zarówno przedmiotów techniczno-zawodowych, jak i ogólnokształcących, w tym również humanistycznych. W roku 1979 w Konkursie Młodych Mistrzów Techniki model frezarki wykonany przez mrągowskich uczniów został wyróżniony II miejscem w kraju. W latach 1972-1986 uczniowie szkół średnich z ZSZ Mrągowo zdobywali wysokie miejsca w finałach ogólnopolskich Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym. Wybitne rezultaty były udziałem uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie w zawodach sportowych na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim czy krajowym. Ponadto młodzież tej szkoły uczestniczyła w licznych konkursach i zawodach: tanecznych, piosenkarskich, recytatorskich zespołów muzycznych, drużyn medyczno- sanitarnych, harcerskich i innych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

W 2018 roku Zespół Szkół Zawodowych połączył swoje siły z Mrągowskim Centrum Kształcenia. W ten sposób powstało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Nowa placówka rozpoczęła działalność od roku szkolnego 2018/2019.

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły