Rekrutacja 2019

Wymagane dokumenty

Dokumenty

Absolwent gimnazjum w terminach określonych harmonogramem rekrutacji pierwszego wyboru powinien złożyć w sekretariacie szkoły czynnym codziennie od 7:00 do 15:00 następujące dokumenty:

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. skierowanie na badania wydawane będą w sekretariacie szkoły. Lekarz Medycyny Pracy będzie wskazany przez sekretariat szkoły.

2. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kandydaci przyjęci do technikum przetwórstwa mleczarskiego oraz do branżowej szkoły zawodowej I stopnia w zawodzie kucharz, sprzedawca, piekarz, cukiernik muszą wykonać badania w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mrągowie. Listę osób na badania szkoła przekaże po zakończeniu rekrutacji.

Na zajęciach w pracowniach gastronomicznych obowiązuje strój roboczy i ochronny.

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu Klasa mundurowa

Podręczniki dla klas pierwszych

Podręczniki

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
pedagog szkolny - mgr Teresa Bałdyga

Dodatkowe informacje