Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Materiały i przybory na maturze z dostosowanymi warunkami

czwartek,

Materiały i przybory na maturze z dostosowanymi warunkami

W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 roku określono materiały i przybory pomocnicze, z których w 2021 roku mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem źródłowym.

Osoby, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego, mogą korzystać z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. W poniższej tabeli w przypadku określenia „zdający lub szkoła”, o tym, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne, abiturientów informuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły).

Uprawnieni do dostosowaniaPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo / fakultatywnieZapewnia
osoby niesłyszącesłownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osóbobowiązkowoszkoła
osoby słabosłysząceodtwarzacz płyt CD ze słuchawkami w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego (jeżeli dostosowanie takie zostało przyznane)obowiązkowozdający lub szkoła
osoby niewidome i słabowidzącesprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu)obowiązkowoszkoła
osoby słabowidząceprzybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzieńfakultatywniezdający
osoby, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy)słownik dwujęzyczny (język polski – język rodzimy i język rodzimy – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej (z wyjątkiem egzaminu z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego)fakultatywniezdający lub szkoła
wszyscy uprawnieni do dostosowaniakomputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznaneobowiązkowoszkoła
Operacja lotnicza „Pliers”

Operacja lotnicza „Pliers”

Narysuj Pacmana

Narysuj Pacmana

Konwersja jednostek miary kąta

Konwersja jednostek miary kąta

Standardowe stałe matematyczne w języku PHP

Standardowe stałe matematyczne w języku PHP

Pozycyjne systemy liczbowe i PHP

Pozycyjne systemy liczbowe i PHP

Efekt Zebra w arkuszu Google

Efekt Zebra w arkuszu Google

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna