Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Tadeusz Kutrzeba

poniedziałek,

Tadeusz Kutrzeba

Generał Kutrzeba był dowódcą Armii „Poznań” podczas kampanii wrześniowej. Dzisiaj mija rocznica jego urodzin.

Tadeusz Kutrzeba urodził się 15 kwietnia 1886 roku w Krakowie. Ukończył austriacką siedmioklasową Wojskową Szkołę Realną w Fischau i Państwowe Gimnazjum Realne w Wiedniu. W 1903 roku zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Inżynieryjnym w Wojskowej Akademii Technicznej w Mödling, które ukończył z wynikiem celującym w 1906 roku. Jako prymus mógł wybrać miejsce przydziału i w efekcie trafił do rodzinnego Krakowa, gdzie służył w latach 1906–1910. Kolejnym etapem wojskowej kariery były studia w Akademii Sztabu Generalnego w Wiedniu.

W latach 1913–1914 był oficerem szefostwa inżynierii w Sarajewie. Między innymi opracowywał projekty umocnień. Był naocznym świadkiem zamachu na arcyksięcia Ferdynanda. Po wybuchu pierwszej wojny światowej znalazł się na froncie serbskim. W 1915 roku otrzymał awans do stopnia kapitana i został skierowany na front włoski. Od początku 1916 roku był szefem sztabu wojsk technicznych Grupy Armii arcyksięcia Eugeniusza. Latem 1916 roku objął stanowisko szefa sztabu inspekcji fortyfikacji w dowództwie wojsk austriackich w Siedmiogrodzie. W kwietniu 1917 roku skierowano go na front rosyjski.

Na początku listopada 1918 roku rozpoczął pracę w Wydziale Wojskowym Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie. Jako wykształcony i doświadczony oficer szybko trafił do Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. Jesienią 1919 roku objął stanowisko szefa sztabu 1 Dywizji Piechoty Legionów, z którą uczestniczył w wyprawie na Kijów. Wiosną 1920 roku został szefem sztabu Grupy Operacyjnej gen. Edwarda Rydza-Śmigłego. Opracował plan operacji dyneburskiej. Podczas bitwy warszawskiej kierował sztabem Frontu Środkowego. Wojnę polsko-bolszewicką zakończył w stopniu podpułkownika.

Po wojnie krótko pracował jako wykładowca w Szkole Sztabu Generalnego. Opracowywał także regulaminy wojskowe w Komisji Regulaminowej. W 1921 roku wrócił do pracy sztabowej. Służył w Biurze Ścisłej Rady Wojennej i Sztabie Generalnym. W 1927 roku otrzymał awans do stopnia generała brygady. Pod koniec 1928 roku został komendantem Wyższej Szkoły Wojennej. W marcu 1939 roku awansował na generała dywizji i objął stanowisko dowódcy Armii „Poznań”.

Podczas agresji Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku Armia „Poznań” nie została zaatakowana. Generał Kutrzeba wielokrotnie proponował przerzut swoich oddziałów z odsieczą dla Armii „Łódź”, jednak dowodzący polskimi wojskami marszałek Edward Śmigły-Rydz nie wyrażał na to zgody. Tadeusz Kutrzeba był twórcą i realizatorem operacji zwanej bitwą nad Bzurą. W tej największej bitwie wojny obronnej 1939 roku Polacy byli stroną atakującą. 22 września przebił się do Warszawy. Po klęsce wrześniowej przebywał w obozach jenieckich. Po wojnie zamieszkał w Anglii. Zmarł 8 stycznia 1947 roku w Londynie.

Technik informatyk E.12

Miesiąc temu na naszej stronie…

Tadeusz Kutrzeba

Adobe Integrated Runtime

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Opera

Edgar Frank Codd

Edgar Frank Codd

Koronacja Bolesława I Chrobrego

Koronacja Bolesława I Chrobrego

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Twórca tranzystora polowego

Twórca tranzystora polowego

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna