Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65, 11-700 Mrągowo

Numer identyfikacyjny REGON: 38074909000000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

Data: 2021-03-24

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiudostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 3.

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzeniekomunikacyjne?

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiotzapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 2.

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lubposiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeńtechnicznych?

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiotumożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych: 2.

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiotzapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy: 2.

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

 1. Do budynków szkoły:
  • głównego, są dwa dostępne dla uczniów wejścia. Jedno (główne) znajduje się od ulicy Mrongowiusza, drugie od strony północnej. Do obu wejść prowadzą schody. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi;
  • warsztatu mechanicznego, prowadzi wejście od strony południowej. Wejście jest na poziomie parteru, nie ma schodów;
  • gastronomicznego, prowadzi wejście od strony północnej. Wejście zaopatrzone jest w podjazd dla niepełnosprawnych.
 2. Budynki nie posiadają wind.
 3. W budynkach:
  • głównym — nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki);
  • gastronomicznym – są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki);
  • warsztatu mechanicznego — nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności - Liczba stron: 1 - Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiadadeklaracji dostępności

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: –––

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: –––

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionychsposobów/środków wspierających komunikowanie się?
  • Kontakt telefoniczny: [X] TAK
  • Kontakt korespondencyjny: [X] TAK
  • Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych: [X] TAK
  • Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych: [X] TAK
  • Przesyłanie faksów: [X] NIE
  • Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online): [X] NIE
  • Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty: [X] NIE
  • Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty): [X] NIE
 2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
  • [X] NIE

  Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1

 3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
  • tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] TAK
  • nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [X] NIE
  • informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [X] NIE
 4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
  • [X] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
  • [X] NIE
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
  • [X] NIE
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
  • [X] NIE
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
  • [X] NIE

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły