Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Akronim SMART

poniedziałek,

Akronim SMART

Akronim SMART

Akronim SMART odnosi się do metodyki formułowania celów. Każda litera w akronimie SMART reprezentuje określoną cechę, którą cel powinien posiadać, aby zwiększyć prawdopodobieństwo jego osiągnięcia. Zastosowanie metodyki SMART w procesie wytyczania celów kampanii reklamowej, czy to w kontekście marketingu, zarządzania projektami, rozwoju osobistego lub innych dziedzin, ułatwia stworzenie jasnych i przemyślanych planów, zwiększa szanse na sukces i pozwala na efektywne śledzenie postępów oraz ocenę wyników.

(S)pecific (specyficzne)

Cel musi być jasno zdefiniowany i konkretny. Zamiast stawiania ogólnikowych celów, powinno się określić dokładne oczekiwania: co dokładnie ma zostać osiągnięte, kto jest za to odpowiedzialny, gdzie ma to nastąpić, i jakie kroki należy podjąć, aby to osiągnąć. Specyficzny cel pozwala skupić wysiłki i jasno określa oczekiwane rezultaty.

(M)easurable (mierzalne)

Cele powinny być mierzalne, co oznacza, że można określić jednoznaczne mierniki, za pomocą których monitorowany jest postęp w ich realizacji. Pozwala to ocenić, czy cel został osiągnięty. Obejmuje to ustalenie kryteriów, które pomogą w śledzeniu postępów i w ocenie, kiedy cel został zrealizowany.

(A)chievable (osiągalne)

Cel musi być realistyczny i osiągalny dla organizacji lub osoby, która go sobie stawia. Oznacza to, że musi być wystarczająco ambitny, aby stanowił wyzwanie, ale jednocześnie realny do osiągnięcia, biorąc pod uwagę dostępne zasoby, wiedzę i czas. Cele nierealistycznie wysokie mogą zniechęcać, podczas gdy cele osiągalne motywują do działania.

(R)elevant (istotne)

Cel powinien być istotny i ważny dla osoby, zespołu lub organizacji. Powinien wspierać szersze cele biznesowe i być zgodny z innymi celami oraz strategicznymi kierunkami działania. Ta cecha zapewnia, że cel ma znaczenie i jest wartościowy, a jego osiągnięcie przyczyni się do ogólnych założeń i strategii.

(T)ime-bound (ograniczone czasowo)

Każdy cel powinien mieć wyznaczony termin realizacji. Ustalenie ram czasowych pomaga w utrzymaniu dyscypliny, umożliwia planowanie i monitorowanie postępów, a także motywuje do działania w celu osiągnięcia celu przed upływem określonego czasu. Czas jest kluczowym elementem, który umożliwia regularną ocenę postępów i zapewnia punkt odniesienia dla osiągnięć.

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły