Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Wskaźniki KPI powiązane z umowami SLA

niedziela,

Wskaźniki KPI powiązane z umowami SLA

Wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) powiązane z umowami SLA (Service Level Agreements) w sektorze IT są kluczowe do mierzenia, monitorowania i zarządzania jakością usług informatycznych. Pomagają w ocenie, czy usługi spełniają oczekiwania klientów i przyczyniają się do realizacji celów biznesowych organizacji.

Najważniejsze KPI stosowane w branży IT

Czas reakcji na zgłoszenie (Response Time)

Mierzy, jak szybko zespół IT reaguje na zgłoszenie problemu lub prośbę o pomoc. Jest to kluczowy wskaźnik dla działu wsparcia technicznego.

Czas rozwiązania problemu (Resolution Time)

Określa, jak długo trwa rozwiązanie problemu od momentu jego zgłoszenia. Wskaźnik ten jest ważny dla oceny skuteczności i wydajności zespołu IT.

Dostępność systemów (System Availability)

Mierzy procentowy czas, w którym krytyczne systemy i usługi są dostępne i funkcjonują prawidłowo. Jest to szczególnie istotne dla serwerów, aplikacji i usług sieciowych.

Procent zgłoszeń rozwiązanych za pierwszym kontaktem (First Contact Resolution Rate)

Wskaźnik pokazujący, ile zgłoszeń zostało rozwiązanych bez potrzeby dodatkowych interwencji czy eskalacji.

Zgodność z poziomami usług SLA (SLA Compliance Rate)

Mierzy, jak często usługi IT spełniają ustalone w SLA standardy i wymagania.

Liczba incydentów (Number of Incidents)

Określa liczbę zgłoszonych problemów lub awarii w danym okresie. Pomaga w identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Czas przestoju (Downtime)

Mierzy czas, w którym systemy lub usługi były niedostępne, co ma bezpośredni wpływ na działalność biznesową.

Satysfakcja klienta (Customer Satisfaction)

Ocena satysfakcji klientów z usług IT, często mierzona za pomocą ankiet lub badań.

Skuteczność zabezpieczeń (Security Effectiveness)

Wskaźnik oceniający skuteczność zabezpieczeń IT, w tym liczbę udaremnionych ataków, wykrytych zagrożeń itp.

Koszt obsługi zgłoszenia (Cost per Ticket)

Określa średni koszt obsługi jednego zgłoszenia, co jest ważne dla analizy efektywności kosztowej działu IT.

Obliczanie wskaźników

Obliczanie wskaźników KPI w kontekście umów SLA w sektorze IT wymaga zbierania i analizowania odpowiednich danych.Kluczowe dla efektywności wskaźników KPI jest regularne zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych, a także dostosowywanie strategii działania IT na podstawie uzyskanych wyników. Wiele firm stosuje specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania usługami IT (np. ITSM), które automatyzuje zbieranie danych i generowanie raportów dotyczących tych wskaźników. Poniżej znajdziesz sposoby obliczania niektórych wskaźników KPI wraz z przykładami:

Czas reakcji na zgłoszenie (Response Time)

 • Sposób obliczania: Średni czas od otrzymania zgłoszenia do pierwszej odpowiedzi.
 • Przykład: Jeśli w ciągu tygodnia zespół IT otrzymał zgłoszenia i odpowiedział na nie w czasach: 30 min, 45 min, 20 min, 50 min, 25 min, to średni czas reakcji wyniesie (30+45+20+50+25)/5 = 34 minuty.

Czas rozwiązania problemu (Resolution Time)

 • Sposób obliczania: Średni czas od zgłoszenia problemu do jego ostatecznego rozwiązania.
 • Przykład: Jeśli pięć problemów zostało rozwiązanych w czasach: 2 godziny, 4 godziny, 3 godziny, 5 godzin, 1 godzina, to średni czas rozwiązania wyniesie (2+4+3+5+1)/5 = 3 godziny.

Dostępność systemów (System Availability)

 • Sposób obliczania: Procentowy czas, w którym system był dostępny. Oblicza się go jako (całkowity czas — czas przestoju) / Całkowity czas * 100%.
 • Przykład: Jeśli system miał być dostępny przez 100 godzin, a doświadczył 2 godzin przestoju, dostępność wynosi (100-2)/100 * 100% = 98%.

SLA Compliance Rate

 • Sposób obliczania: Procent zgłoszeń, które spełniły wymagania SLA. Oblicza się go jako Liczba zgłoszeń spełniających SLA / Całkowita liczba zgłoszeń * 100%.
 • Przykład: Jeśli z 200 zgłoszeń 190 spełniało wymagania SLA, wskaźnik zgodności wynosi 190/200 * 100% = 95%.

Satysfakcja klienta

 • Sposób obliczania: Średnia ocen z ankiety satysfakcji klienta.
 • Przykład: Jeśli pięciu klientów oceniło usługę na 4, 5, 4, 3, 5 (na skali 1-5), średnia ocena satysfakcji wynosi (4+5+4+3+5)/5 = 4,2.

Koszt obsługi zgłoszenia (Cost per Ticket)

 • Sposób obliczania: Całkowity koszt działania helpdesku podzielony przez liczbę obsłużonych zgłoszeń.
 • Przykład: Jeśli dział helpdesku kosztuje 10 000 zł miesięcznie do obsługi, a w danym miesiącu obsłużył 500 zgłoszeń, koszt na zgłoszenie wynosi 10 000 zł / 500 = 20 zł.
Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły