Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Zmienne

czwartek,

PHP: Zmienne

Ten materiał to podstawowe wprowadzenie do zmiennych w języku PHP. W programowaniu zmienne są używane do przechowywania danych, takich jak liczby, ciągi tekstowe czy obiekty. Są fundamentalnym elementem praktycznie każdego skryptu PHP, służą do przechowywania i modyfikowania danych podczas wykonywania programu.

Deklaracja Zmiennych

 • W nazwach zmiennych nie są używane polskie znaki.
 • Nazwa zmiennej w PHP rozpoczyna się od znaku dolara $.
 • Drugi znak w nazwie może być literą lub podkreśleniem _.
 • Dalszymi znakami mogą być litery, cyfry dziesiętne oraz znaki podkreślenia _.
 • Nazwy zmiennych są wrażliwe na wielkość liter, np. $_zmienna, $Zmienna, i $ZMIENNA będą trzy różnymi zmiennymi.
 • Ogólnie przyjęty zwyczaj to pisanie nazw zmiennych w języku angielskim.
 • Warto żeby nazwa zmiennej odzwierciedlała jej znaczenie.
 • W celu utrzymania spójności i czytelności kodu warto konsekwentnie przyjąć jakiś schemat nazewnictwa

Przykład deklaracji zmiennej w języku PHP

$tekst = "Witaj, świecie!";
$liczba = 123;
$czyPrawda = true;

Niektóre pojęcia związane ze zmiennymi

Deklaracja zmiennej

W trakcie deklaracji zmiennej określasz jej nazwę i opcjonalnie (w języku PHP) możesz od razu przypisać do niej wartość (inicjalizacja). W przeciwieństwie do niektórych innych języków w PHP nie musisz określać typu zmiennej podczas jej deklarowania.

Przykłady deklaracji zmiennej w PHP

$liczba; // Deklaracja zmiennej bez inicjalizacji
$tekst = "Witaj CKZiU!"; // Deklaracja zmiennej z jednoczesną inicjalizacją

W pierwszym przykładzie, zmienna $liczba jest deklarowana, ale nie jest inicjalizowana żadną wartością. W drugim przykładzie, zmienna $tekst jest deklarowana i jednocześnie inicjalizowana ciągiem znaków "Witaj CKZiU!".

Inicjalizacja zmiennej

Inicjalizacja zmiennej to proces nadawania jej początkowej wartości. W programowaniu zmienna jest zwykle inicjalizowana w momencie jej deklaracji. W języku PHP nie jest to obowiązkowe, jednak zalecane podejście, ponieważ inicjalizacja jest ważnym krokiem, który określa początkowy stan zmiennej przed jej użyciem w programie.

Konwencja camelCase

W programowaniu camelCase to konwencja nazewnictwa, w której pierwsze słowo nazwy zmiennej, metody itp., zaczyna się od małej litery, a każde następne słowo rozpoczyna się wielką literą, bez spacji między słowami. Nazwa ta pochodzi od wizualnego podobieństwa do garbów wielbłąda ("camel"). Przykład w języku PHP: $mojaZmienna.

Konwencja snake_case

Inna konwencja nazewnictwa to snake_case, w której słowa są oddzielone znakiem podkreślenia _, a wszystkie litery są małe. Jest często stosowana w językach takich jak C i Python. Przykład w języku PHP: $moja_zmienna.

Konwencja PascalCase

PascalCase jest podobny do camelCase, ale różni się tym, że pierwsze słowo również zaczyna się od wielkiej litery. Jest często stosowany w nazwach klas w programowaniu obiektowym.

Typy Danych

PHP obsługuje kilka podstawowych typów danych:

 • łańcuchy znaków (string) – tekst otoczony pojedynczymi ' lub podwójnymi " cudzysłowami;
 • liczby całkowite (integer) – liczby bez części dziesiętnej.
 • liczby zmiennoprzecinkowe (Float lub Double) – liczby z częścią dziesiętną, podobnie jak w większości języków programowania część dziesiętna oddzielona jest kropką, np. 3.14;
 • typ logiczny (boolean) – przechowuje true (prawda) lub false (fałsz);
 • tablice (array) – służą do przechowywania wielu elementów w jednej zmiennej;
 • obiekty (object) – instancje klas;
 • NULL – specjalny typ wskazujący na brak wartości;

Przypisywanie zmiennych

 • Możesz przypisać wartość do zmiennej za pomocą operatora =.
 • PHP jest językiem o słabej typizacji, co oznacza, że nie musisz deklarować typu zmiennej. Typ jest określany automatycznie w momencie przypisania wartości.

Zasięg zmiennych

 • Zmienna globalna – dostępna w całym skrypcie.
 • Zmienna lokalna – dostępna tylko w obrębie funkcji, w której została zadeklarowana.
 • Zmienna statyczna – jej wartość jest przechowywana nawet po zakończeniu działania funkcji.
 • Zmienna superglobalna – predefiniowane zmienne w PHP, które są dostępne w każdym miejscu skryptu, np. $_GET, $_POST, $_SESSION.

Konkatenacja

 • W PHP do łączenia ciągów tekstowych używa się kropki ..

Przykład

$powitanie = "Witaj, " . $tekst;
Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły