Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Typy danych

środa,

PHP: Typy danych

W języku PHP istnieje kilka podstawowych typów danych, które pozwalają programistom na przechowywanie i manipulowanie różnymi rodzajami informacji. Ważne jest zrozumienie typów danych, szczególnie w kontekście operacji, które wymagają określonych typów, takich jak operacje matematyczne, porównania, operacje na tablicach czy manipulacje ciągami znaków. Dobrym nawykiem jest świadome zarządzanie typami danych, co pomaga uniknąć błędów i nieoczekiwanego zachowania programu, PHP jest językiem programowania z luźnym typowaniem (ang. "loosely typed"), co oznacza, że początkujący programista może być narażony na problemy z tym związane.

Przegląd typów danych w języku PHP

String (ciąg znaków)

 • Przechowuje ciągi znaków, które mogą być literami, numerami, symbolami lub kombinacją tych wszystkich.
 • Przykład: $str = "Hello CKZiU!";

Integer (liczba całkowita)

 • Przechowuje liczby całkowite bez części dziesiętnej.
 • Przykład: $int = 42;

Float (liczba zmiennoprzecinkowa) / Double

 • Przechowuje liczby z częścią dziesiętną.
 • Przykład: $float = 3.14;

Boolean (wartość logiczna)

 • Reprezentuje prawdę (true) lub fałsz (false).
 • Przykład: $bool = true;

Array (tablica)

 • Przechowuje wiele wartości w jednej zmiennej. Tablice mogą być indeksowane numerycznie, asocjacyjnie lub wielowymiarowo.
 • Przykład: $array = array("jabłko", "banan", "kiwi");

Object (obiekt)

 • Przechowuje instancje klas, zawierającą dane i funkcje do ich manipulowania.
 • Przykład:

  class Car {
     function Car() {
       $this->model = "VW";
     }
   }
   $herbie = new Car();

NULL

 • Reprezentuje zmienną bez wartości.
 • Przykład: $x = NULL;

Resource (zasób)

 • Specjalny typ używany do przechowywania odniesień do zasobów zewnętrznych, takich jak połączenia z bazą danych, pliki itp.
 • Nie jest możliwe stworzenie przykładu bez odpowiedniego kontekstu, np. otwarcia pliku lub połączenia z bazą danych.

Konwersja i sprawdzanie typów

PHP jest językiem o słabej kontroli typów, co oznacza, że w wielu przypadkach automatycznie konwertuje typy danych w zależności od kontekstu. Jednak programiści mogą również jawnie konwertować typy danych, m.in. używając mechanizmu rzutowania np. (int), (float), (string) itp. Do sprawdzania typu danych służą różne funkcje, takie jak gettype(), is_int(), is_string(), is_array(), is_null() itp.

type_casting - Jawna konwersja typów

 • W PHP możesz także zmienić typ zmiennej, używając rzutowania, np. (int), (float), (string), (array).
 • Przykład: $intVariable = (int)$variable;

Funkcje języka PHP związane z typami danych

W PHP istnieje wiele wbudowanych funkcji, które pozwalają na sprawdzanie i manipulowanie typami danych. Są one niezwykle przydatne, ponieważ PHP jest językiem o słabym typowaniu, co oznacza, że typ zmiennej nie musi być jawnie deklarowany i może zmieniać się dynamicznie. Ich znajomość jest potrzebna, zwłaszcza w sytuacjach wymagających ścisłej kontroli nad typami danych, np. w operacjach matematycznych, logicznych czy przy pracy z bazami danych. Dobrze jest mieć na uwadze, że nieprawidłowe zarządzanie typami danych może prowadzić do błędów i nieoczekiwanego zachowania aplikacji.

gettype(): Pobieranie typu zmiennej

 • Zwraca typ zmiennej jako ciąg znaków.
 • Przykład: echo gettype($variable);

settype(): Ustawianie typu zmiennej

 • Ustawia typ zmiennej.
 • Przykład: settype($variable, "string");

is_array(), is_bool(), is_float(), is_int(), is_string(), is_object(), is_null(): Sprawdzanie typu zmiennej

 • Te funkcje pozwalają sprawdzić, czy zmienna jest danego typu (np. tablicą, liczbą całkowitą, ciągiem znaków, itd.).
 • Przykłady: is_int($variable), is_string($variable)

intval(), floatval(), strval(): Konwersja typów zmiennych

 • Te funkcje konwertują zmienną na określony typ (int, float, string).
 • Przykłady: intval($variable), floatval($variable)

is_numeric(): Sprawdzanie, czy zmienna jest liczbą lub łańcuchem Numerycznym

 • Sprawdza, czy zmienna jest liczbą lub ciągiem znaków zawierającym liczbę.
 • Przykład: is_numeric($variable)

is_scalar(): Sprawdzanie, czy zmienna jest skalarna

 • Sprawdza, czy zmienna jest typu skalarnego (int, float, string lub bool).
 • Przykład: is_scalar($variable)

is_callable(): Sprawdzanie, czy zmienna jest wywoływalna

 • Sprawdza, czy zawartość zmiennej może być wywołana jako funkcja.
 • Przykład: is_callable($variable)

is_iterable(): Sprawdzanie, czy zmienna jest iterowalna

 • Sprawdza, czy zmienna jest tablicą lub obiektem implementującym interfejs Traversable, co oznacza, że można ją przetworzyć za pomocą pętli foreach.
 • Przykład: is_iterable($variable)
Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły