Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP, MySQL i paginacja

niedziela,

PHP, MySQL i paginacja

Paginacja w kontekście PHP i MySQL odnosi się do techniki dzielenia zawartości na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania części, które są wyświetlane na różnych stronach. Jest to powszechnie stosowane w aplikacjach internetowych do prezentowania dużych zestawów danych, takich jak wyniki wyszukiwania, listy produktów w sklepach internetowych lub posty na blogach, w sposób, który jest łatwy do przeglądania dla użytkownika. Zamiast wczytywać i wyświetlać cały zestaw danych na jednej stronie, co może wpłynąć na wydajność strony i doświadczenia użytkownika, paginacja pozwala na wczytywanie danych partiami i prezentowanie ich na wielu stronach.

Przykładowa tabela bazy danych

Tabela kanaly_tv jest przeznaczona do przechowywania informacji o kanałach telewizyjnych i składa się z trzech kolumn.

 • id – klucz główny;
 • nazwa – przechowuje nazwę kanału telewizyjnego;
 • numer – numer kanału.

Przykładowa tabela wraz z danymi jest dostępna do pobrania w formie kodu SQL: kanaly_tv.

Ogólny schemat działania skryptu

 1. Nawiązanie połączenia z bazą danych.
 2. Ustalenie parametrów dla stronicowania.
 3. Pobranie całkowitej liczby rekordów w tabeli, aby obliczyć liczbę stron.
 4. Wykonanie zapytania SQL, aby pobrać odpowiednią porcję danych z tabeli.
 5. Dane są wyświetlane w tabeli HTML.
 6. Generowane są linki do poszczególnych stron stronicowania.

Kompletny skrypt

Pamiętaj, aby dostosować wartości 'nazwa_hosta', 'nazwa_uzytkownika', 'haslo', 'nazwa_bazy_danych' do swojego środowiska oraz zmienić nazwę skryptu (w linkach) 'index.php' na właściwą.

<?php
 // Parametry połączenia z bazą danych
 $servername = "nazwa_hosta";
 $username = "nazwa_uzytkownika";
 $password = "haslo";
 $dbname = "nazwa_bazy_danych";

 // Tworzenie połączenia
 $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

 // Sprawdzenie połączenia
 if (!$conn) {
   die("Błąd połączenia: " . mysqli_connect_error());
 }

 // Ustawienia stronicowania
 $naStronie = 10; // Liczba rekordów na stronie
 if (isset($_GET['strona'])) {
   $aktualnaStrona = (int)$_GET['strona'];
 } else {
   $aktualnaStrona = 1;
 }
 $start = ($aktualnaStrona - 1) * $naStronie;

 // Pobieranie liczby rekordów
 $query = "SELECT COUNT(*) AS liczbaRekordow FROM kanaly_tv";
 $result = mysqli_query($conn, $query);
 $row = mysqli_fetch_assoc($result);
 $liczbaRekordow = $row['liczbaRekordow'];

 // Obliczanie liczby stron
 $liczbaStron = ceil($liczbaRekordow / $naStronie);

 // Pobieranie danych z bazy
 $query = "SELECT nazwa, numer FROM kanaly_tv LIMIT $start, $naStronie";
 $result = mysqli_query($conn, $query);

 echo "<table border='1'>";
 echo "<tr><th>Nazwa</th><th>Numer</th></tr>";
 while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
   echo "<tr><td>" . $row["nazwa"] . "</td><td>" . $row["numer"] . "</td></tr>";
 }
 echo "</table>";

 // Wyświetlanie linków do stron
 for ($strona = 1; $strona <= $liczbaStron; $strona++) {
   echo "<a href='index.php?strona=$strona'>$strona</a> ";
 }

 // Zamykanie połączenia
 mysqli_close($conn);
?>

Objaśnienie kodu

Połączenie z bazą danych

$servername = "nazwa_hosta";
$username = "nazwa_uzytkownika";
$password = "haslo";
$dbname = "nazwa_bazy_danych";

$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
if (!$conn) {
  die("Błąd połączenia: " . mysqli_connect_error());
}

Na początku nawiązywane jest połączenie z bazą danych MySQL:

 • należy zdefiniować parametry połączenia: host, nazwę użytkownika, hasło, oraz nazwę bazy danych;
 • funkcja mysqli_connect służy do nawiązania połączenia;
 • jeśli połączenie się nie powiedzie, skrypt kończy działanie, wyświetlając komunikat o błędzie.

Ustawienia stronicowania

$naStronie = 10;
if (isset($_GET['strona'])) {
  $aktualnaStrona = (int)$_GET['strona'];
} else {
  $aktualnaStrona = 1;
}
$start = ($aktualnaStrona - 1) * $naStronie;

Konfiguracja stronicowania:

 • ustalenie ile rekordów ma być wyświetlanych na jednej stronie ($naStronie);
 • sprawdzenie, czy w URL-u jest parametr strona (np. index.php?strona=2), jeśli tak, aktualna strona otrzymuje tę wartość, w przeciwnym 1 (od pierwszej strony).
 • obliczenia, od którego rekordu należy zacząć wyświetlanie na danej stronie.

Pobieranie całkowitej liczby rekordów

$query = "SELECT COUNT(*) AS liczbaRekordow FROM kanaly_tv";
$result = mysqli_query($conn, $query);
$row = mysqli_fetch_assoc($result);
$liczbaRekordow = $row['liczbaRekordow'];

Ten fragment służy do określenia, ile łącznie jest rekordów w tabeli kanaly_tv, jest to potrzebne do obliczenia liczby stron:

 • wykonanie zapytania SQL, aby uzyskać liczbę wszystkich rekordów;
 • wynik zapytania jest przekształcany na tablicę asocjacyjną, z której pobierana jest liczba rekordów.

Wyświetlanie danych z właściwej strony

$query = "SELECT nazwa, numer FROM kanaly_tv LIMIT $start, $naStronie";
$result = mysqli_query($conn, $query);

echo "<table border='1'>";
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
  echo "<tr><td>" . $row["nazwa"] . "</td><td>" . $row["numer"] . "</td></tr>";
}
echo "</table>";
 • W tym fragmencie pobierane są dane z tabeli kanaly_tv zaczynając od rekordu $start i ograniczając ilość do $naStronie.
 • Następnie dane są wyświetlane w formie tabeli HTML.

Generowanie linków do stron

for ($strona = 1; $strona <= $liczbaStron; $strona++) {
  echo "<a href='index.php?strona=$strona'>$strona</a> ";
}

Generowanie linków do każdej strony. Użytkownik może kliknąć numer strony, aby przejść do odpowiedniej części danych.

Zamykanie połączenia

mysqli_close($conn);

Jawne zakończenie połączenia z z bazą danych.

Bezpieczeństwo

Warto zauważyć, że ten skrypt nie zawiera funkcji zabezpieczających przed atakami typu SQL Injection. W praktycznym zastosowaniu zaleca się stosowanie przygotowanych zapytań (ang. prepared statements) dla bezpieczeństwa. Ponadto, warto zweryfikować i oczyścić wszystkie dane wejściowe otrzymywane od użytkownika.

Przykład prezentuje bardzo prosty mechanizm, można go rozbudować o kolejne funkcje, takie jak m.in. możliwość nawigacji wstecz.

Artykuł: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Artykuł: Hiszpańska przygoda

Hiszpańska przygoda

Artykuł: Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Certyfikaty bezpieczeństwa dla zasilaczy komputerowych

Artykuł: DRAM Speculative Leadoff

DRAM Speculative Leadoff

Artykuł: Burst Mode DMA

Burst Mode DMA

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły