Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

PHP: Pętla for

czwartek,

PHP: Pętla for

Pętla for jest jedną z podstawowych konstrukcji używanych do iteracji, czyli powtarzania określonego bloku kodu określoną liczbę razy. Jest to szczególnie przydatne, gdy znana jest dokładna liczba iteracji, a także, gdy iteracja jest oparta na sekwencyjnym lub numerycznym zakresie. Pętla for jest bardzo elastyczna i może być używana w różnych sytuacjach, od prostych pętli liczących, po bardziej skomplikowane konstrukcje z zagnieżdżonymi pętlami i warunkami.

Struktura pętli for składa się z trzech części:

  1. Inicjalizacja: Ustawienie początkowego punktu pętli – zwykle polega to na deklaracji i inicjalizacji zmiennej sterującej pętlą. Jest to wykonane tylko raz, na samym początku przed pierwszą iteracją pętli.
  2. Warunek: Warunek sprawdzany przed każdą iteracją pętli. Jeśli warunek jest prawdziwy (true), pętla kontynuuje wykonywanie, w przeciwnym wypadku (warunek jest fałszywy – false) pętla się kończy.
  3. Inkrementacja: Wyrażenie, które modyfikuje zmienną sterującą po każdej iteracji pętli. Zwykle jest to zwiększenie lub zmniejszenie zmiennej sterującej.

Struktura pętli for w języku PHP:

for (inicjalizacja; warunek; inkrementacja) {
    // kod do wykonania w każdej iteracji
}

Przykład pętli for, która wyświetla liczby od 0 do 4:

for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
    echo $i . " ";
}
// Wydrukuje: 0 1 2 3 4

W tym przykładzie:

  • Inicjalizacja: $i = 0 - zmienna $i jest inicjowana wartością 0.
  • Warunek: $i < 5 - pętla będzie kontynuowana, dopóki $i jest mniejsze od 5.
  • Inkrementacja: $i++ - zwiększa wartość $i o 1 po każdej iteracji.
Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły