Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

JS: Tablice

czwartek,

JS: Tablice

W programowaniu tablice są kontenerem uporządkowanych danych, a dostęp do ich elementów można uzyskać za pomocą kluczy (indeksów). Jest to jeden z najważniejszych i najbardziej wszechstronnych typów danych.

Podstawowe informacje

 1. Tablica jest zmienną, która może przechowywać wiele wartości w jednej lokalizacji. Różne wartości w tablicy są dostępne za pomocą indeksów numerycznych, z których pierwszy wynosi zero.
 2. Tablicę można utworzyć za pomocą literału tablicowego lub konstruktora Array.

  Literał tablicowy:

  let mojaTablica = [1, 2, 3, 4, 5];
  

  Konstruktor Array:

  let mojaTablica = new Array(1, 2, 3, 4, 5);
  
 3. Tablice w JavaScript mogą przechowywać elementy różnych typów w tej samej tablicy, w tym liczby, ciągi znaków, obiekty i inne tablice.

 4. Właściwość length tablicy zwraca liczbę jej elementów.

  console.log(mojaTablica.length); // Wyświetli 5
  
 5. W JavaScript tablice są typem obiektu, co oznacza, że mogą zawierać właściwości i metody.

 6. Tablice w JavaScript mogą zawierać inne tablice, tworząc tablice wielowymiarowe.
 7. Dostęp do elementu tablicy można uzyskać za pomocą jego indeksu

  let pierwszyElement = mojaTablica[0]; // 1
  mojaTablica[1] = 200; // Zmiana drugiego elementu
  

Metody obiektu Array

Obiekt Array w JavaScript posiada wiele metod, które pozwalają na efektywną pracę z tablicami.

Dodawanie/usuwanie elementów

 • push(): Dodaje jeden lub więcej elementów na koniec tablicy i zwraca nową długość tablicy.
 • pop(): Usuwa ostatni element z tablicy i zwraca go.
 • shift(): Usuwa pierwszy element z tablicy i zwraca go.
 • unshift(): Dodaje jeden lub więcej elementów na początek tablicy i zwraca nową długość tablicy.
 • splice(): Dodaje/usuwa elementy z tablicy.

Iteracja po elementach

 • forEach(): Wykonuje podaną funkcję raz dla każdego elementu w tablicy.
 • map(): Tworzy nową tablicę z wynikami wywołania podanej funkcji na każdym elemencie w tablicy.
 • filter(): Tworzy nową tablicę ze wszystkimi elementami, które spełniają warunek zdefiniowany w podanej funkcji.
 • reduce(): Wykonuje funkcję redukującą na każdym elemencie tablicy, zwracając pojedynczą wartość wynikową.

Wyszukiwanie elementów

 • indexOf(): Zwraca pierwszy indeks, na którym dany element może zostać znaleziony w tablicy, lub -1, jeśli go nie ma.
 • lastIndexOf(): Zwraca ostatni indeks, na którym dany element może zostać znaleziony w tablicy, lub -1, jeśli go nie ma.
 • find(): Zwraca wartość pierwszego elementu w tablicy, który spełnia podaną funkcję testującą.
 • findIndex(): Zwraca indeks w tablicy pierwszego elementu, który spełnia podaną funkcję testującą.
 • includes(): Sprawdza, czy tablica zawiera dany element, zwracając true lub false.

Tworzenie nowych tablic

 • slice(): Wyodrębnia część tablicy i zwraca ją jako nową tablicę.
 • concat(): Łączy dwie lub więcej tablic w jedną nową tablicę.

Inne metody

 • join(): Łączy wszystkie elementy tablicy w jeden ciąg.
 • sort(): Sortuje elementy tablicy in situ i zwraca tablicę.
 • reverse(): Odwraca kolejność elementów tablicy in situ.

Metody sprawdzające

 • every(): Sprawdza, czy wszystkie elementy w tablicy spełniają warunek zdefiniowany w podanej funkcji.
 • some(): Sprawdza, czy chociaż jeden element w tablicy spełnia warunek zdefiniowany w podanej funkcji.

Przykłady

let liczby = [1, 2, 3, 4, 5];

// Używanie map() do stworzenia nowej tablicy
let kwadraty = liczby.map(x => x * x); // [1, 4, 9, 16, 25]

// Używanie filter() do wyfiltrowania elementów
let parzyste = liczby.filter(x => x % 2 === 0); // [2, 4]

// Używanie reduce() do sumowania elementów
let suma = liczby.reduce((acc, x) => acc + x, 0); // 15
Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły