Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

JS: Prymitywne typy danych

poniedziałek,

JS: Prymitywne typy danych

W JavaScript, prymitywne typy danych to podstawowe typy, które nie są obiektami i nie mają metod. Są to najprostsze formy danych w języku. Istnieje siedem prymitywnych typów danych w JavaScript, każdy z nich ma swoje specyficzne zastosowania i pozwala na efektywne zarządzanie danymi w różnych scenariuszach programowania.

 1. Number – reprezentuje liczby, zarówno całkowite, jak i zmiennoprzecinkowe, separatorem dziesiętnym jest kropka. Na przykład: 10, 3.14.
 2. String – reprezentuje sekwencje znaków, czyli tekst. Używa się do tego cudzysłowów lub apostrofów. Na przykład: "Hello", 'World'.
 3. Boolean – reprezentuje wartość logiczną, która może być albo true (prawda), albo false (fałsz).
 4. Undefined – jest typem zmiennej, która nie została zainicjalizowana, czyli nie ma przypisanej wartości. Na przykład, gdy deklarujemy zmienną bez jej inicjalizacji: let a;.
 5. Null – reprezentuje świadomie ustawioną „pustą” lub „nieistniejącą” wartość. Jest często używany do reprezentowania braku wartości.
 6. Symbol – wprowadzony w ES6 (ECMAScript 2015), reprezentuje unikalną i niepowtarzalną wartość. Jest często używany do tworzenia unikalnych identyfikatorów dla obiektów.
 7. BigInt – również nowszy typ, wprowadzony w celu reprezentowania bardzo dużych liczb całkowitych, większych niż te, które można bezpiecznie przedstawić za pomocą typu Number.

Przykłady

1. Liczby (Number)

Obliczenia matematyczne, np. obliczenie sumy, średniej.

let a = 10;
let b = 20;
let suma = a + b; // 30

2. Łańcuchy znaków (String)

Wyświetlanie wiadomości, np. powitanie użytkownika.

let powitanie = "Witaj, " + "świecie!";
console.log(powitanie); // "Witaj, świecie!"

3. Logiczne (Boolean)

Kontrolowanie przepływu programu, np. w instrukcjach warunkowych.

let czyPełnoletni = true;
if (czyPełnoletni) {
  console.log("Osoba pełnoletnia.");
}

4. Undefined

Reprezentuje zmienną bez przypisanej wartości.

let niezdefiniowana;
console.log(niezdefiniowana); // undefined

5. Null

Wskazuje, że zmienna nie ma wartości lub jest „pusta”.

let pustaZmienna = null;
console.log(pustaZmienna); // null

6. Symbol

Tworzenie unikalnych identyfikatorów.

let sym = Symbol("unikatowy");
console.log(sym); // Symbol(unikatowy)

7. BigInt

Operacje na bardzo dużych liczbach.

let bardzoDuzaLiczba = BigInt(9007199254740991);
console.log(bardzoDuzaLiczba + 1n); // 9007199254740992n

Jak sprawdzić typ danych?

W JavaScript możesz sprawdzić typ danych zmiennej lub wartości za pomocą operatora typeof, który zwraca łańcuch znaków opisujący typ wartości. Jest on bardzo użyteczny do szybkiego sprawdzenia typu zmiennej, zwłaszcza w warunkach logicznych, gdzie typ zmiennej może wpływać na wykonywany kod. Operator ten obsługuje nie tylko prymitywne typy danych.

Sprawdzanie typu Number

let num = 123;
console.log(typeof num); // "number"

Sprawdzanie typu ciągu znaków

let str = "Hello";
console.log(typeof str); // "string"

Sprawdzanie typu wartości logicznej

let bool = true;
console.log(typeof bool); // "boolean"

Sprawdzanie typu undefined

let undef;
console.log(typeof undef); // "undefined"

Sprawdzanie typu null

Zwróć uwagę, że typeof dla wartości null zwraca "object", co jest uznawane za błąd języka JavaScript.

let nul = null;
console.log(typeof nul); // "object"

Sprawdzanie typu BigInt

let bigIntNum = BigInt(12345);
console.log(typeof bigIntNum); // "bigint"

Sprawdzanie typu symbolu

let sym = Symbol();
console.log(typeof sym); // "symbol"

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły