Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

JS: Operatory arytmetyczne

piątek,

JS: Operatory arytmetyczne

W JavaScript operatorami arytmetycznymi nazywamy symbole lub słowa kluczowe używane do wykonywania obliczeń matematycznych. Są one fundamentalnym elementem języka, ponieważ pozwalają na manipulowanie danymi liczbowymi, a także odgrywają ważną rolę w operacjach logiki biznesowej i przetwarzaniu danych.

 1. Dodawanie (+):
  • Używane do dodawania dwóch liczb.
  • Może być również używane do łączenia łańcuchów znaków (konkatenacji).
  • Przykład: 5 + 3 daje 8.
 2. Odejmowanie (-):
  • Używane do odejmowania jednej liczby od drugiej.
  • Przykład: 5 - 2 daje 3.
 3. Mnożenie (*):
  • Używane do mnożenia dwóch liczb.
  • Przykład: 3 * 4 daje 12.
 4. Dzielenie (/):
  • Używane do dzielenia jednej liczby przez drugą.
  • Przykład: 10 / 2 daje 5.
 5. Modulo (Reszta z dzielenia) (%):
  • Zwraca resztę z dzielenia jednej liczby przez drugą.
  • Przykład: 7 % 2 daje 1, ponieważ 7 dzieli się przez 2 z resztą 1.
 6. Inkrementacja (++):
  • Zwiększa wartość zmiennej o 1.
  • Może być używany w formie preinkrementacji (++x) lub postinkrementacji (x++).
  • Przykład: Jeśli x = 5, to po wykonaniu x++, x będzie wynosić 6.
 7. Dekrementacja (--):
  • Zmniejsza wartość zmiennej o 1.
  • Może być używany w formie predekrementacji (--x) lub postdekrementacji (x--).
  • Przykład: Jeśli x = 5, to po wykonaniu x--, x będzie wynosić 4.
 8. Potęgowanie (**):
  • Podnosi liczbę do potęgi określonej przez drugą liczbę.
  • Jest to funkcja dodana w ES6.
  • Przykład: 2 ** 3 daje 8, co jest równoważne z 2 * 2 * 2.
 9. Negacja unarna (-):
  • Konwertuje liczbę na jej negatywny odpowiednik.
  • Przykład: Jeśli x = 5, -x będzie wynosiło -5.
 10. Operator plus unarny (+):
  • Próbuje przekształcić operand na liczbę, jeśli jest to możliwe.
  • Przykład: +"3" da 3 jako liczbę, a nie string.

Przykłady

Do przetstowania przykładów możesz użyć konsoli przeglądarki i metody console.log().

Fragmenty rozpoczynające się od „//” to komentarze. Są one ignorowane przez interpreter i nie ma potrzeby ich wpisywania w konsolę. W poniższych przykładach wyniki poszczególnych operacji arytmetycznych najczęściej są obliczane bezpośrednio w argumentach przekazywanych do console.log(). Pozwala to na uproszczenie kodu i bezpośrednie wyświetlenie wyników, co jest szczególnie przydatne w prostych przypadkach lub podczas debugowania.

Dodawanie i odejmowanie

console.log(10 + 5 - 3); // Wynik to 12

Mnożenie i dzielenie

console.log(10 * 2 / 5); // Wynik to 4

Użycie nawiasów do zmiany kolejności wykonywania operacji

console.log((10 + 5) * 2); // Najpierw dodawanie, wynik to 30.
console.log(2 * (5 - 3)); // Najpierw odejmowanie, wynik to 4

Użycie modulo (reszty z dzielenia)

console.log(7 % 3); // Reszta z dzielenia 7 przez 3, wynik to 1

Potęgowanie

console.log(2 ** 3); // 2 do potęgi 3, wynik to 8

Preinkrementacja

JavaScript, używanie operatora inkrementacji ++ bezpośrednio na literale liczbowym, jak w przypadku ++3, jest niepoprawne syntaktycznie. Dlategi w przykładzie posłużono się zmienną.

let a = 5
console.log(++a) // wunik to 6

Inkrementacja

Przykład jest bardzo podobny do poprzedniego, ale uwidacznia się w nim różnica między inkrementacją a preinkrementacją.

let x = 3
console.log(x++) // wynik to 3 
// najpierw zwracana jest wartość argumentu, a później wykonana jest inkrementacja

console.log(x) // wynik to 4

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: Edytor Brackets: Proste rozszerzenie

Edytor Brackets: Proste rozszerzenie

Artykuł: GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

Artykuł: GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

Artykuł: Symulator sieci komputerowej

Symulator sieci komputerowej

Artykuł: Linux: Polecenie dmidecode

Linux: Polecenie dmidecode

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły