Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

MySQL: Kopie zapasowe

wtorek,

MySQL: Kopie zapasowe

Tworzenie kopii zapasowej (backup) i przywracanie (restore) bazy danych MySQL to bardzo ważne zadania administratora. Regularne tworzenie kopii zapasowych zapewnia bezpieczeństwo danych i daje możliwość szybkiego przywrócenia systemu w przypadku awarii.

Typowe procedury

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych MySQL

 • Można użyć polecenia mysqldump do utworzenia kopii zapasowej bazy danych. Przykład: mysqldump -u [username] -p [database_name] > backup.sql.
 • Ten proces tworzy plik SQL zawierający wszystkie instrukcje potrzebne do odtworzenia bazy danych.

Przywracanie bazy danych MySQL

 • Aby przywrócić bazę danych z pliku backup, użyj polecenia mysql. Przykład: mysql -u [username] -p [database_name] < backup.sql.
 • To polecenie czyta plik SQL i wykonuje zawarte w nim instrukcje, odbudowując bazę danych.

Polecenie mysqldump

Opcje polecenia mysqldump

Polecenie "mysqldump" w MySQL ma wiele przydatnych opcji, które pozwalają dostosować proces tworzenia kopii zapasowych.

 • "--databases": pozwala na zrzut wielu baz danych jednocześnie.
 • "--tables": wybiera konkretne tabele do zrzutu z bazy danych.
 • "--no-data": tworzy zrzut tylko ze struktury tabel, bez danych.
 • "--add-drop-table": dodaje do zrzutu instrukcje "DROP TABLE", które usuwają istniejące tabele przed ich rekreacją.
 • "--where": umożliwia dodanie klauzuli WHERE do wyboru konkretnych wierszy tabeli.
 • "--single-transaction": używa pojedynczej transakcji do zrzutu, zapewniając spójność danych.
 • "--quick": przesyła duże tabele wiersz po wierszu, zamiast buforować całą tabelę w pamięci.
 • "--lock-tables": blokuje tabele na czas tworzenia zrzutu.
 • "--compress": kompresuje dane podczas przesyłania między mysqldump a serwerem MySQL.

Te opcje pozwalają dostosować "mysqldump" do specyficznych potrzeb backupu, zarówno dla małych, jak i dużych baz danych.

Strona kodowa kopii

Użycie odpowiedniej strony kodowej (character set) jest ważne podczas tworzenia kopii zapasowych baz danych MySQL za pomocą mysqldump, szczególnie w przypadkach, gdy baza zawiera dane w różnych językach lub specjalne symbole. mysqldump pozwala określić stronę kodową za pomocą opcji --default-character-set. Na przykład, aby użyć UTF-8, możesz dodać --default-character-set=utf8 do polecenia mysqldump. Zapewni to, że wszystkie znaki zostaną poprawnie zakodowane i zapisane w pliku kopii zapasowej, a następnie mogą być prawidłowo odtworzone podczas przywracania bazy danych.

Przykłady wykorzystania opcji mysqldump

Eksportowanie wybranych tabel z określonej bazy danych

mysqldump -u username -p database_name table1 table2 > backup.sql

W tym przypadku, mysqldump eksportuje tylko table1 i table2 z database_name do pliku backup.sql.

Użycie opcji --where do eksportowania wybranych wierszy

mysqldump -u username -p database_name table_name --where="id < 1000" > backup.sql

W tym przykładzie eksportowane są tylko wiersze z table_name, gdzie wartość kolumny id jest mniejsza niż 1000.

Określenie strony kodowej

Przy użyciu mysqldump do eksportu danych, możesz określić stronę kodową, aby zapewnić prawidłowe zakodowanie znaków. Oto przykład:

mysqldump --default-character-set=utf8 -u username -p database_name > backup.sql
Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły