Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

SQL: Klauzula LIMIT

czwartek,

SQL: Klauzula LIMIT

Klauzula LIMIT w SQL jest używana do ograniczenia liczby rekordów zwracanych przez zapytanie. Jest szczególnie przydatna w dużych bazach danych, gdzie chcesz uniknąć zwracania zbyt wielu rekordów jednocześnie, co mogłoby spowolnić działanie aplikacji.

Podstawowe użycie LIMIT

Podstawowa forma klauzuli LIMIT wygląda następująco:

SELECT * FROM tabela
LIMIT liczba_rekordów;

Gdzie liczba_rekordów to maksymalna liczba rekordów, jakie mają być zwrócone przez zapytanie.

Przykład

SELECT * FROM pracownicy
LIMIT 5;

To zapytanie zwróci pierwsze 5 rekordów z tabeli pracownicy.

Połączenie z OFFSET

LIMIT jest często używany razem z OFFSET, który określa, ile rekordów ma zostać pominiętych, zanim zacznie się zwracać dane.

SELECT * FROM tabela
LIMIT liczba_rekordów OFFSET liczba_pominiętych_rekordów;

Na przykład:

SELECT * FROM pracownicy
LIMIT 5 OFFSET 10;

To zapytanie pominie pierwsze 10 rekordów i zwróci następne 5.

Wartości domyślne i skróty

 • Jeśli OFFSET nie jest podany, domyślnie ustawiany jest na 0.
 • W niektórych wersjach SQL, takich jak MySQL, możesz użyć skrótu, podając dwie liczby po LIMIT oddzielone przecinkiem, gdzie pierwsza liczba oznacza OFFSET, a druga – limit. Na przykład, LIMIT 10, 5 jest równoważne LIMIT 5 OFFSET 10.

Uwagi

 • Użycie LIMIT bez ORDER BY może prowadzić do niespójnych wyników, szczególnie w dynamicznych zbiorach danych, ponieważ baza danych nie ma określonej kolejności, w jakiej ma zwracać rekordy.
 • W dużych zbiorach danych, gdzie wydajność jest kluczowa, należy używać LIMIT z ostrożnością, zwłaszcza z dużym OFFSET, ponieważ może to wymagać przetworzenia wielu rekordów przed zwróceniem wyników.
 • Klauzula LIMIT jest obsługiwana przez wiele, ale nie wszystkie systemy zarządzania bazami danych. Na przykład, w SQL Server stosuje się podobną funkcjonalność, ale z użyciem różnych klauzul (TOP, FETCH NEXT).

Klauzula LIMIT z offsetem

Klauzula LIMIT z offsetem, używana w niektórych systemach zarządzania bazami danych jak MariaDB, MySQL lub PostgreSQL, pozwala na określenie zarówno ilości rekordów do zwrócenia, jak i liczby rekordów do pominięcia przed rozpoczęciem zwracania wyników. Format tej klauzuli to LIMIT [offset], [liczba rekordów].

Jak to działa?

 • Offset – określa liczbę rekordów, które powinny zostać pominięte od początku zbioru wyników.
 • Limit – wskazuje maksymalną liczbę rekordów do zwrócenia po pominięciu offsetu.

Przykład

Rozważmy zapytanie:

SELECT * FROM tabela
LIMIT 12, 10;

To oznacza:

 • Pomiń pierwsze 12 rekordów.
 • Następnie zwróć 10 rekordów, począwszy od rekordu 13.

Zastosowanie w Paginacji

To podejście jest często wykorzystywane w paginacji, gdzie chcesz wyświetlić dane w małych partiach. Na przykład, jeśli każda strona ma pokazywać 10 rekordów, a chcesz uzyskać rekordy dla trzeciej strony, używasz LIMIT 20, 10 (ponieważ pierwsze dwie strony (0-19) zawierają 20 rekordów).

Uwagi

 • Używanie dużego offsetu może być mniej wydajne, szczególnie w tabelach o dużej ilości danych, ponieważ baza danych musi przetworzyć wszystkie rekordy do punktu określonego przez offset.
 • Zawsze zaleca się stosowanie ORDER BY przy użyciu LIMIT i offsetu, aby zapewnić spójność i przewidywalność wyników, szczególnie w dynamicznie zmieniających się zbiorach danych.
 • Klauzula LIMIT z offsetem może nie być obsługiwana we wszystkich systemach baz danych. Na przykład, w SQL Server używa się innych metod, takich jak OFFSET ... FETCH NEXT.

Dowiedz się więcej

Artykuł: Slackware

Slackware

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły