Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

SQL: Klauzula WHERE

czwartek,

SQL: Klauzula WHERE

Klauzula WHERE w SQL jest używana do filtrowania rekordów, umożliwiając wyświetlanie tylko tych rekordów, które spełniają określone kryterium. Klauzula WHERE może być używana w różnych poleceniach SQL, takich jak SELECT, UPDATE, DELETE, aby ograniczyć zakres operacji do rekordów spełniających określone warunki.

Podstawowa składnia klauzuli WHERE

SELECT kolumna1, kolumna2, ...
FROM tabela
WHERE warunek;

Przykłady użycia klauzuli WHERE

Wybór rekordów na podstawie warunku

Wybierz wszystkie rekordy z tabeli 'pracownicy', gdzie 'wiek' jest większy niż 30.

 SELECT * FROM pracownicy
 WHERE wiek > 30;

Połączenie warunków za pomocą AND, OR

Wybierz wszystkie rekordy, gdzie 'wiek' jest większy niż 30 i 'stanowisko' to 'Manager'.

SELECT * FROM pracownicy
 WHERE wiek > 30 AND stanowisko = 'Manager';

Jeśli zmienisz operator AND na OR, wybrane zostaną rekordy, gdzie 'wiek' jest większy niż 30 lub 'stanowisko' to 'Manager'.

Użycie IN do określenia wielu możliwych wartości

Wybierz pracowników, którzy pracują w jednym z kilku wydziałów.

 SELECT * FROM pracownicy
 WHERE wydzial IN ('IT', 'Księgowość', 'HR');

Użycie LIKE do wyszukiwania wzorców

Wybierz pracowników, których imię zaczyna się na literę 'J'.

 SELECT * FROM pracownicy
 WHERE imie LIKE 'J%';

Symbol % w SQL jest symbolem wieloznacznym, który zastępuje dowolną liczbę znaków.

Użycie BETWEEN do określenia zakresu

Wybierz pracowników w wieku od 25 do 35 lat.

 SELECT * FROM pracownicy
 WHERE wiek BETWEEN 25 AND 35;

Aktualizacja i usuwanie z użyciem WHERE

Uaktualnij wiek pracowników w określonym dziale.

 UPDATE pracownicy
 SET wiek = 40
 WHERE dzial = 'IT';

Usuń rekordy spełniające określone kryteria.

 DELETE FROM pracownicy
 WHERE wiek > 65;

Uwagi

  • Używanie klauzuli WHERE z operatorem = może być czułe na wielkość liter w niektórych systemach baz danych.
  • Klauzula WHERE jest kluczowym narzędziem w SQL do efektywnego zarządzania danymi, jednak niewłaściwe jej użycie może prowadzić do niezamierzonych efektów, takich jak usunięcie lub zmiana niewłaściwych danych. Zawsze warto dokładnie testować zapytania SQL w bezpiecznym środowisku przed ich uruchomieniem na produkcyjnej bazie danych.
Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły