Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Konkurs na plakat

poniedziałek,

Konkurs na plakat

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie na plakat związany z tematem „Zamiast ćpać JA wolę grać”. Prace można składać w pokoju nr 8 do 24 listopada 2023 roku.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

realizowanego w ramach akcji profilaktycznej „Zamiast ćpać JA wolę grać”.

 1. Podstawą uczestnictwa w konkursie jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu związanego z tematem konkursu: „Zamiast ćpać JA wolę grać”.
 2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
 4. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie będące załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 5. Forma pracy:
  • prace formatu minimum A3 w formacie obsługiwanym przez przeglądarkę;
  • technika prac - cyfrowa obowiązuje kopia cyfrowa;
  • prace powinny być utrwalone w postaci cyfrowej (grafika rastrowa lub wektorowa) na nośniku pamięci (np. CD/DVD/USB);
  • w nazwie pliku i opisie płyty powinny znajdować się: imię i nazwisko autora;
 6. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora.
 7. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.
 8. Jury oceniać będzie:
  • zgodność wykonanych prac z regulaminem,
  • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
  • poprawność merytoryczną,
  • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
  • czytelność przekazu,
 9. Plakat wraz z jego kopią cyfrową należy dostarczyć osobiście do organizatorów.
 10. Termin zgłaszania prac - do 24 listopada 2023 roku. – prace w formie zapisu cyfrowego przekazujemy do pokoju nr 8.
 11. Zwieńczeniem konkursu będzie multimedialna wystawa plakatów.
 12. Zwycięska praca zostanie wyłoniona przez jury.
 13. Wszystkie nadesłane prace stają się własnością organizatora.
 14. Postanowienia dodatkowe:
  • organizator nie zwraca uczestnikom prac oraz żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie,
  • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych organizatora,
  • odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób do pracy nadesłanej na konkurs bierze na siebie uczestnik konkursu.
 15. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

POBIERZ REGULAMIN I WZÓR OŚWIADCZENIA

Regulamin konkursu i wzór oświadczenia do pobrania.

Artykuł: Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: JavaScript

JavaScript

Artykuł: Barbórka

Barbórka

Artykuł: World AIDS Day

World AIDS Day

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły