Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Konkurs „Kartka Świąteczno - Noworoczna”

czwartek,

Konkurs „Kartka Świąteczno - Noworoczna”

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym „Kartka Świąteczno - Noworoczna”. Prace powinny być oddane w formie wydruku, a także utrwalone w postaci cyfrowej na nośniku pamięci (np. CD/DVD). Więcej informacji znajdziesz w regulaminie konkursu.

Prace można składać w pokoju nr 8 do 15 grudnia 2022 roku.

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego „Kartka Świąteczno - Noworoczna”

 1. Podstawą uczestnictwa w konkursie jest zaprojektowanie i wykonanie kartki świąteczno – noworocznej.
 2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
 4. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie będące załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 5. Forma pracy:
  • prace formatu A4, składane do A5 w formacie obsługiwanym przez przeglądarkę;
  • technika prac - cyfrowa obowiązuje kopia cyfrowa + wydruk;
  • prace powinny być utrwalone w postaci cyfrowej (grafika rastrowa lub wektorowa) na nośniku pamięci (np. PENDRIVE lub CD/DVD);
  • w nazwie pliku i opisie płyty powinny znajdować się: imię i nazwisko autora.
 6. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora.
 7. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.
 8. Jury oceniać będzie:
  • zgodność wykonanych prac z regulaminem,
  • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
  • poprawność merytoryczną,
  • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
  • czytelność przekazu.
 9. Plakat wraz z jego kopią cyfrową należy dostarczyć osobiście do organizatorów.
 10. Termin zgłaszania prac - do 15 grudnia 2022 roku. – prace oraz ich zapis cyfrowy przekazujemy do pok. Nr. 8
 11. Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa plakatów.
 12. Zwycięska praca zostanie wyłoniona przez jury.
 13. Wszystkie nadesłane prace stają się własnością organizatora.
 14. Postanowienia dodatkowe:
  • organizator nie zwraca uczestnikom prac oraz żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie,
  • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac (także tych nienagrodzonych)w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych organizatora,
  • odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób do pracy nadesłanej na konkurs bierze na siebie uczestnik konkursu.
 15. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

POBIERZ REGULAMIN I WZÓR OŚWIADCZENIA

Regulamin konkursu i wzór oświadczenia do pobrania.

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły