Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Instytucje Unii Europejskiej

poniedziałek,

Instytucje Unii Europejskiej

Unia Europejska posiada własny system rządzenia. W skrócie przypominamy najważniejsze instytucje działające w ramach tej organizacji.

Rada Europejska

Tworzą ją szefowie państw i rządów państw członkowskich UE, przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny Unii Europejskiej. Do 30 listopada 2019 roku przewodniczącym Rady Europejskiej będzie Donald Tusk. Stanowisko to sprawuje od 1 grudnia 2014 roku.

Rada Unii Europejskiej

Jest to jeden z ważniejszych organów decyzyjnych Unii Europejskiej. W Radzie spotykają się ministrowie państw członkowskich. W zależności od rozpatrywanych spraw są to ministrowie danego resortu, np. ministrowie środowiska spotykają się jako Rada ds. Środowiska. Rada spełnia funkcje prawodawcze i budżetowe.

Prezydencja Rady Unii Europejskiej

Co pół roku przewodnictwo w Radzie obejmuje kolejne z państw członkowskich. Prezydencja organizuje i prowadzi posiedzenia Rady Unii Europejskiej.

Komitet Stałych Przedstawicieli

Jest to instytucja, która składa się ze stałych przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej przy Radzie w Brukseli w randze ambasadorów oraz ich zastępców. Główne zadanie to przygotowywanie posiedzeń Rady.

Parlament Europejski

Jednoizbowy parlament, którego członkowie są wybierani przez obywateli państw członkowskich na 5-letnią kadencję. Oficjalną siedzibą jest Strasburg, jednak większość obrad parlamentu odbywa się Brukseli. Parlament Europejski jest organem prawodawczym, który wspólnie z Radą stanowi akty prawne. Spełnia także część funkcji kontrolnych, opiniodawczych i kreacyjnych (wybieranie składu innych organów). Parlament Europejski to obecnie 751 eurodeputowanych.

Komisja Europejska

Organ wykonawczy Unii Europejskiej, odpowiedzialny za bieżącą politykę, zarządzający funduszami i nadzorujący pracę unijnych agencji. Jej siedzibą jest Bruksela. Każde państwo członkowskie w Komisji posiada swojego przedstawiciela (komisarza). Skład Komisji podlega zatwierdzeniu przez Parlament Europejski.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Jest to instytucja sądownicza Unii Europejskiej, w jej skład wchodzi 28 sędziów mianowanych przez poszczególne państwa członkowskie.

Europejski Bank Centralny

Bank centralny waluty Unii Europejskiej – euro – odpowiedzialny za emisję euro oraz ochronę jego siły nabywczej, współpracuje z bankami centralnymi państw członkowskich.

Artykuł: Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Konkurs na kartkę świąteczno‑noworoczną

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: JavaScript

JavaScript

Artykuł: Barbórka

Barbórka

Artykuł: World AIDS Day

World AIDS Day

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły