Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Młodociani pracownicy, praktyki i egzaminy zawodowe

sobota,

Młodociani pracownicy, praktyki i egzaminy zawodowe

Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie dotyczące m.in. praktyk zawodowych i egzaminów zawodowych. W artykule koncentrujemy się na zapisach dotyczących kształcenia zawodowego, jednak zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem rozporządzenia na stronie internetowej MEN.

Na mocy rozporządzenia praktyki zawodowe uczniów technikum i słuchaczy szkoły policealnej mogą być realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach (semestrach) programowo wyższych. Uczniowie ostatnich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uzyskają roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu ogłasza komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020:

  1. egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym;
  2. egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym;
  3. egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym;
  4. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
  5. egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym.

Straciły moc niektóre komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów, m.in.:

  • z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. – formuła 2012, zaktualizowany w dniu 11 marca 2020 r.;
  • z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r. – formuła 2017, zaktualizowany w dniu 11 marca 2020 r.;
  • z dnia 10 września 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020 roku według podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. – formuła 2019, zaktualizowany w dniu 12 września 2019 r.

Rok temu na naszej stronie…

Młodociani pracownicy, praktyki i egzaminy zawodowe

Curt Herzstark

Limity obowiązujące w Classroom

Limity obowiązujące w Classroom

Oprogramowanie zgodne z G Suite

Oprogramowanie zgodne z G Suite

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego

Classroom: Usunięte posty

Classroom: Usunięte posty

„KSIĄŻKA Z JESIENIĄ W TLE...”

„KSIĄŻKA Z JESIENIĄ W TLE...”

Nasi uczniowie niosą pomoc

Nasi uczniowie niosą pomoc

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna