Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Garść informacji o maturze 2021

poniedziałek,

Garść informacji o maturze 2021

Informacja dotyczy m.in. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2020/2021.

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej;
 2. czterech egzaminów w części pisemnej;

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎;
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎;

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎;
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎;
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎;
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej;
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej;
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎ Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎ W części pisemnej:‎

 1. biologia (na poziomie rozszerzonym)‎;
 2. chemia (na poziomie rozszerzonym)‎;
 3. filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎;
 4. fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎;
 5. geografia (na poziomie rozszerzonym)‎;
 6. historia (na poziomie rozszerzonym)‎;
 7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)‎;
 8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)‎;
 9. informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎;
 10. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 11. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 12. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 13. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 14. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 15. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎;
 17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎;
 18. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎;
 19. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎;
 20. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎;
 21. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎;
 22. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎;
 23. język polski (na poziomie rozszerzonym)‎;
 24. matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎;
 25. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym).

W części ustnej:‎

 1. język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 2. język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 3. język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 4. język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 5. język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 6. język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎;
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎;
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎;
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎;
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎;
 12. język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu).

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady ‎są opisane tutaj (sekcje C i D). Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego).

Terminy

Sesja główna – od 4 do 20 maja 2021 roku:

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 20 maja (oprócz 9 i 16 maja).
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja.

Sesja dodatkowa – od 1 do 16 czerwca 2021 roku:‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 12 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 16 czerwca.

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa – od 23 do 24 sierpnia 2021 r.oku:

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 23 do 24 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎.

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Świadectwo maturalne

 1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎
 2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów, (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎‎ Na świadectwie dojrzałości wskazany jest również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎
 4. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w 2021 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 5 lipca 2021 r. Osoby, które zdadzą egzamin w terminie ‎poprawkowym, otrzymają świadectwo 10 września 2021 roku.

Rok temu na naszej stronie…

Garść informacji o maturze 2021

Stanisław Thiel

Operacja lotnicza „Oxygen 8”

Operacja lotnicza „Oxygen 8”

Operacja lotnicza „Poldek 1”

Operacja lotnicza „Poldek 1”

Slax

Slax

Operacja lotnicza „Wacek 1”

Operacja lotnicza „Wacek 1”

21 postulatów MKS

21 postulatów MKS

Dzień Papieża Jana Pawła II

Dzień Papieża Jana Pawła II

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna