Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Garść informacji o maturze 2021

poniedziałek,

Garść informacji o maturze 2021

Informacja dotyczy m.in. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2020/2021.

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej;
 2. czterech egzaminów w części pisemnej;

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:

 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎;
 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎;

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎;
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎;
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎;
 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

 1. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej;
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej;
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎ Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎ W części pisemnej:‎

 1. biologia (na poziomie rozszerzonym)‎;
 2. chemia (na poziomie rozszerzonym)‎;
 3. filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎;
 4. fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎;
 5. geografia (na poziomie rozszerzonym)‎;
 6. historia (na poziomie rozszerzonym)‎;
 7. historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)‎;
 8. historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)‎;
 9. informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎;
 10. język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 11. język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 12. język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 13. język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 14. język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 15. język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 16. język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)‎;
 17. język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎;
 18. język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎;
 19. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎;
 20. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎;
 21. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)‎;
 22. język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)‎;
 23. język polski (na poziomie rozszerzonym)‎;
 24. matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎;
 25. wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym).

W części ustnej:‎

 1. język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 2. język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 3. język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 4. język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 5. język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 6. język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)‎;
 7. język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎;
 8. język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎;
 9. język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎;
 10. język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)‎;
 11. język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)‎;
 12. język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu).

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu wybór przedmiotów ‎dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady ‎są opisane tutaj (sekcje C i D). Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego).

Terminy

Sesja główna – od 4 do 20 maja 2021 roku:

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 20 maja (oprócz 9 i 16 maja).
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja.

Sesja dodatkowa – od 1 do 16 czerwca 2021 roku:‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 7 do 12 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 16 czerwca.

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa – od 23 do 24 sierpnia 2021 r.oku:

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 23 do 24 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎.

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych oraz do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Świadectwo maturalne

 1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎
 2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów, (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎‎ Na świadectwie dojrzałości wskazany jest również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎
 4. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w 2021 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 5 lipca 2021 r. Osoby, które zdadzą egzamin w terminie ‎poprawkowym, otrzymają świadectwo 10 września 2021 roku.
Artykuł: Pong – symulacja tenisa stołowego

Pong – symulacja tenisa stołowego

Artykuł: Sprzysiężenie Wysockiego

Sprzysiężenie Wysockiego

Artykuł: ORP Gryf

ORP Gryf

Artykuł: Rocznica wybuchu powstania listopadowego

Rocznica wybuchu powstania listopadowego

Artykuł: Stanisław Wyspiański

Stanisław Wyspiański

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły