Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Deklaracje na egzamin maturalny

poniedziałek,

Deklaracje na egzamin maturalny

Informacja dotyczy m.in. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2020/2021.

Uczeń, który zamierza zdawać maturę, do 30 września składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Deklaracja złożona we wrześniu jest deklaracją wstępną, do 7 lutego można jeszcze wprowadzić w niej zmiany. Uczniowie CKZiU Mrągowo wypełniają deklarację w formie elektronicznej w systemie udostępnionym w naszej szkole, a następnie podpisują wydruk i składają go do dyrektora placówki. Wszystkie czynności związane z wypełnianiem deklaracji przebiegają w sposób zorganizowany we współpracy z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów informatycznych oraz dyrekcją szkoły. W celu skorygowania ewentualnych pomyłek w wypełnionym dokumencie należy udać się do sali numer 16.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • słabosłyszącym,
 • niesłyszącym,
 • słabowidzącym,
 • niewidomym,
 • z afazją,
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk,
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom),
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z chorobami przewlekłymi,
 • chorym lub niesprawnym czasowo,
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

Artykuł: Staże w Hiszpanii

Staże w Hiszpanii

Artykuł: Conformité Européenne

Conformité Européenne

Artykuł: Display Stream Compression

Display Stream Compression

Artykuł: High Dynamic Range

High Dynamic Range

Artykuł: PiP i podobne technologie

PiP i podobne technologie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły