Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Deklaracje na egzamin maturalny

poniedziałek,

Deklaracje na egzamin maturalny

Informacja dotyczy m.in. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2020/2021.

Uczeń, który zamierza zdawać maturę, do 30 września składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Deklaracja złożona we wrześniu jest deklaracją wstępną, do 7 lutego można jeszcze wprowadzić w niej zmiany. Uczniowie CKZiU Mrągowo wypełniają deklarację w formie elektronicznej w systemie udostępnionym w naszej szkole, a następnie podpisują wydruk i składają go do dyrektora placówki. Wszystkie czynności związane z wypełnianiem deklaracji przebiegają w sposób zorganizowany we współpracy z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów informatycznych oraz dyrekcją szkoły. W celu skorygowania ewentualnych pomyłek w wypełnionym dokumencie należy udać się do sali numer 16.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • słabosłyszącym,
 • niesłyszącym,
 • słabowidzącym,
 • niewidomym,
 • z afazją,
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk,
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom),
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z chorobami przewlekłymi,
 • chorym lub niesprawnym czasowo,
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

Rok temu na naszej stronie…

Deklaracje na egzamin maturalny

Stanisław Thiel

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Operacja lotnicza „Oxygen 8”

Operacja lotnicza „Oxygen 8”

Operacja lotnicza „Poldek 1”

Operacja lotnicza „Poldek 1”

Slax

Slax

Operacja lotnicza „Wacek 1”

Operacja lotnicza „Wacek 1”

21 postulatów MKS

21 postulatów MKS

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna