Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Konkurs na plakat

piątek,

Konkurs na plakat

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie na plakat związany z tematem „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Termin zgłaszania prac: 5 listopada. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie konkursu.

Prace można składać u nauczycieli informatycznych przedmiotów zawodowych w salach nr 15 i 16.

Regulamin konkursu

 1. Podstawą uczestnictwa w konkursie jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu związanego z tematem konkursu: „100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.
 2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.
 4. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy oświadczenie będące załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 5. Forma pracy:
  • prace formatu minimum A3 w formacie obsługiwanym przez przeglądarkę;
  • technika prac - cyfrowa obowiązuje kopia cyfrowa + wydruk;
  • prace powinny być utrwalone w postaci cyfrowej (grafika rastrowa lub wektorowa) na nośniku pamięci (np. CD/DVD);
  • w nazwie pliku i opisie płyty powinny znajdować się: imię i nazwisko autora,
 6. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora.
 7. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.
 8. Jury oceniać będzie:
  • zgodność wykonanych prac z regulaminem,
  • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
  • poprawność merytoryczną,
  • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
  • czytelność przekazu.
 9. Plakat wraz z jego kopią cyfrową należy dostarczyć osobiście do organizatorów.
 10. Termin zgłaszania prac - do 5 listopada 2018 roku.
 11. Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa plakatów.
 12. Zwycięska praca zostanie wyłoniona przez jury.
 13. Wszystkie nadesłane prace stają się własnością organizatora.

 14. Postanowienia dodatkowe:

  • organizator nie zwraca uczestnikom prac oraz żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie,
  • organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac (także tych nienagrodzonych)w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych organizatora,
  • odpowiedzialność za naruszenie praw innych osób do pracy nadesłanej na konkurs bierze na siebie uczestnik konkursu.
 15. Zgłoszenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Artykuł: Zakończenie stażu

Zakończenie stażu

Artykuł: Kolejne dni w Granadzie

Kolejne dni w Granadzie

Artykuł: Netplan

Netplan

Artykuł: Staże w Granadzie

Staże w Granadzie

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły