Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Branżowa Szkoła II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Cykl kształcenia w szkole trwa dwa lata. Szkoła organizuje kształcenie w formie dziennej. Nauka jest bezpłatna.

Ukończenie dwuletniej Branżowej Szkoły II stopnia daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i tytułu zawodowego „technik” po złożeniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w odpowiednich zawodach.

Szkoła kształci w zawodach szkolnictwa branżowego:

 1. W branży mechanicznej (MEC) w zawodzie:

  • technik mechanik – symbol zawodu 311504 z wyodrębnioną kwalifikacją w zawodzie:
   MEC.09. – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
 2. W branży motoryzacyjnej (MOT) w zawodzie:

  • technik pojazdów samochodowych – symbol zawodu 311513 z wyodrębnioną kwalifikacją w zawodzie:
   MOT.06. - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
 3. W branży hotelarsko – gastronomiczno-turystycznej (HGT) w zawodzie:

  • technik żywienia i usług gastronomicznych – symbol zawodu 343404 z wyodrębnioną kwalifikacją w zawodzie:
   HGT.12. -  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

 1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
 2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;

Na lata szkolne 2020/2021–2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły