Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

21 postulatów MKS

piątek,

21 postulatów MKS

17 sierpnia 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ogłosił listę 21 postulatów. Postulaty nie dotyczyły wyłącznie kwestii ekonomicznych, dlatego część z nich stanowiła duży problem dla ówczesnych władz. 16 października 2003 roku lista 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z sierpnia 1980 została wpisana na listę najbardziej wartościowych dokumentów świata UNESCO – Pamięć Świata.

21 postulatów z 17 sierpnia 1980

 1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.
 2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
 3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
  1. przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
  2. zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
  3. znieść represje za przekonania.
 4. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
 5. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
  1. podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
  2. umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
 6. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
 7. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
 8. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
 9. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.
 10. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
 11. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
 12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
 13. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub (zaliczyć) przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
 14. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
 15. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
 16. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
 17. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
 18. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
 19. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
 20. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.
Artykuł: Style użytkownika

Style użytkownika

Artykuł: Style inline

Style inline

Artykuł: Style przeglądarek

Style przeglądarek

Artykuł: Program CrystalDiskInfo

Program CrystalDiskInfo

Artykuł: JS: Masowe zaznaczanie pól formularza

JS: Masowe zaznaczanie pól formularza

Artykuł: Wykrywanie unikalnych znaków

Wykrywanie unikalnych znaków

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna