Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

21 postulatów MKS

piątek,

21 postulatów MKS

17 sierpnia 1980 roku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy ogłosił listę 21 postulatów. Postulaty nie dotyczyły wyłącznie kwestii ekonomicznych, dlatego część z nich stanowiła duży problem dla ówczesnych władz. 16 października 2003 roku lista 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z sierpnia 1980 została wpisana na listę najbardziej wartościowych dokumentów świata UNESCO – Pamięć Świata.

21 postulatów z 17 sierpnia 1980

 1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.
 2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.
 3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
  1. przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
  2. zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),
  3. znieść represje za przekonania.
 4. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
 5. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
  1. podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
  2. umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
 6. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.
 7. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.
 8. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
 9. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.
 10. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
 11. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.
 12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
 13. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub (zaliczyć) przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
 14. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.
 15. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.
 16. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
 17. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
 18. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.
 19. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.
 20. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.
Ludwik Witold Paszkiewicz

Ludwik Witold Paszkiewicz

Ubuntu

Ubuntu

Staże zagraniczne dla uczniów

Staże zagraniczne dla uczniów

Zapewnienie minimalnej responsywności tabel HTML

Zapewnienie minimalnej responsywności tabel HTML

Przestarzałe atrybuty tabel HTML

Przestarzałe atrybuty tabel HTML

Wprowadzenie do tabel HTML

Wprowadzenie do tabel HTML

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna